بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940038121
نویسنده : ساناز جوادی
عنوان پایان نامه : رابطه بین توسعه مالی ونقش دولت باسودآوری دربانک های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سید مظفر میربرگ کار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه تهیه شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به یکی از مهمترین فعالیت های پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع در مورد مباحث بخش بانکی نیز مطرح است. در این تحقیق سعی شده است تا با معرفی و بررسی شاخص های بخش بانکی و ارتباط بین آنها، روند حرکت اقتصادی ایران را از منظر توسعه مالی تحلیل کرده و بتوان راهکارهایی را برای مشکلات موجود معرفی کرد. داده هاي تحقیق مربوط به نمونه اي متشکل از 11 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 5 ساله (از ابتداي سال 1390 لغایت سال 1394) است. تجزیه وتحلیل اطلاعات آماری دراین تحقیق با استفاده از نرم افزارEVIEWS انجام گرفته است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیات تحقیق بیانگراین موضوع است که رابطه معنی داري بین توسعه مالی بانک ها و نقش دولت با سودآوري بانک ها وجود ندارد.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی : توسعه مالی، بانک، دولت، سودآوری، اقتصاد
تاريخ دفاع : 1396-6-25