بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960269799
نویسنده : مژگان شفیعی مردخه
عنوان پایان نامه : نقش ابعاد هوش معنوی، هوش هیجانی و خودکارآمدی ادراک شده در پیش بینی تحلیل رفتگی شغلی معلمان بازنشسته مرد شهرستان صومعه سرا
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر میرعبدالحسن عسکری رانکوه,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تنیدگی¬های موجود در محیط های آموزشی به جهت حساسیت های موجود در این قبیل محیط ها بیش از سایر مشاغل فرد را به سمت تحلیل رفتگی شغلی سوق می دهد که در این بین نقش هوش معنوی و هوش هیجانی و خودکارآمدی قابل توجه است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ابعاد هوش معنوی، هوش هیجانی و خودکارآمدی ادراک شده در پیش بینی تحلیل رفتگی شغلی معلمان بازنشسته مرد شهرستان صومعه سرا بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان بازنشسته مرد شهرستان صومعه سرا در نیمه دوم سال 1397 به تعداد تقریبی 460 نفر بود. از این بین نمونه¬ای به حجم 200 نفر با توجه به جدول مورگان، ملاک ورود و خروج پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه های هوش معنوی كينگ (2008)، هوش¬هیجانی شوت (1998)، خودکارآمدی شرر (1982) و تحلیل¬رفتگی شغلی مسلش (1981) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد بين نمره کل هوش معنوی و ابعاد تفکر وجودی انتقادی، آگاهی متعالی، تولید معنای شخصی، و بسط حالت هشیاری؛ بین ابعاد تنظیم هیجان، ارزیابی و بیان هیجان، و بهره¬برداری از هیجان؛ و بین خودکارآمدی ادراک شده با نمره کل تحلیل رفتگی شغلی معلمان بازنشسته رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0P
كلمات كليدي : هوش معنوی، هوش هیجانی، خودکارآمدی ادراک شده، تحلیل رفتگی شغلی، معلمان
تاريخ دفاع : 1398-4-25