بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950295643
نویسنده : مریم اکبری الاله گورابی
عنوان پایان نامه : مقایسه دو شیوه تمرینی بر آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، مهارتهای حرکتی بنیادی به همراه آموزش رژیم غذایی دانش اموزان پسر ابتدایی 12-8 سال
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه دو شیوه تمرینی کاپو و شارپ بر آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، مهارت‌های حرکتی بنیادی به همراه آموزش رژیم غذایی دانش اموزان پسر ابتدایی 12-8 سال بود. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و میدانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تعداد 60 نفر از دانش آموزان یکی از مدارس شهرستان فومن تشکیل دادند. پس از تکمیل رضایت نامه توسط اولیا، دانش آموزان به صورت تصادفی به سه گروه کنترل، تجربی 1، و تجربی2 تقسیم شدند. دو گروه تجربی 1و2 در برنامه مداخله ای هشت هفته شرکت کردند مداخلات شامل دو شیوه تمرینی کاپو و شارپ به همراه آموزش های رفتار های سالم تغذیه ای به واسطه والدین بود. برنامه تمرینی گروه تجربی1 متشکل از شیوه تمرینی کاپو بود که خود شامل 9 حرکت تعادلی، پرشی و سرعتی بر پایه تمرینات با شدت متوسط تا شدید، که سه جلسه در هفته که هر جلسه به مدت 45دقیقه انجام شد. علاوه بر آن سه جلسه در هفته به مدت پانزده دقیقه در منزل فعالیت بدنی داشت که توسط اولیا دانش اموز فیلم گرفته شد و برای معلم ارسال گردید. برنامه تمرینی گروه تجربی دوم متشکل از برنامه تمرینی شارپ بود که شامل حرکات کششی در حال حرکت، تکرار زیاد مهارت‌های حرکتی، قابلیت دسترسی از طریق تفکیک (تمرینات باید اسان به سخت افزایش یابد)، کاهش نشستن و ایستادن، ارتقاء فعالیت بدنی در کلاس بود. قبل و پس از پایان دوره مداخلات، اندازه گیری متغیر های ترکیب بدن (BMI، WHR، درصد چربی و توده بدون چربی)، آمادگی جسمانی (توان هوازی، توان بی هوازی، سرعت، چابکی تعادل و انعطاف)، مهارت‌های حرکتی بنیادی (مهارت کنترل شیء و مهارت انتقالی) و اضطراب دانش آموزان اندازه گیری شد. تجزیه تحلیل داده‌ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 با سطح معنی‌داری 05/0>P انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد بین نمرات پیش وپس آزمون شاخص توده بدن، چربی زیر جلد کاهش معنی‌دار، توده بدون چربی، تعادل، انعطاف‌پذیری، توان هوازی و توان بی هوازی، جابجایی و کنترل شی در گروه‌های شارپ و کاپو افزایش معنی‌دار و در شاخص سرعت در گروه کاپو کاهش معنی‌دار بود. نتایج بین نمرات پیش وپس آزمون اضطراب افزایش معنی‌دار در گروه کنترل و کاهش معنی‌دار در گروه شارپ را نشان داد(05/0>P).نتایج معنی‌داری بین گروه‌ها نشان داد که بین سه گروه در شاخص‌های شاخص توده بدن، چربی زیر جلد، توده بدون چربی، تعادل، انعطاف‌پذیری، توان هوازی و توان بی هوازی، جابجایی و کنترل شی و اضطراب تفاوت معنی‌دار وجود داشت (05/0>P). نتیجه گیری: با توجه به نتایج پزوهش حاضر نشان داده شد هر دو گروه تمرینی بروی تمامی شاخص‌های منتخب ترکیب بدن، آمادگی جسمانی، مهارتی و اضطراب موثر بودند اما گروه تمرینی کاپو نتیجه بهتری نسبت به شارپ داشت.
كلمات كليدي : دانش آموزان، تمرین شارپ، تمرین کاپو، ترکیب بدن،آمادگی جسمانی، مهارت‌های حرکتی، اضطراب.
تاريخ دفاع : 1397-11-1