بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950182643
نویسنده : مهربد پور ارفعی
عنوان پایان نامه : مقایسه واکنش پدران و مادران در مورد سطح آمادگی جسمانی پسران دانش‌آموز با وضعیت کم وزنی و دچار اضافه وزن
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرهاد رحمانی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شیوع بالای چاقی میان کودکان و نوجوانان نگران کننده است. ارزیابی ازBMI دانش‌آموزان توسط مدرسه و آگاهی والدین به عنوان راهکار پیشگیری از چاقی پیشنهاد شده است. این پژوهش به بررسی واکنش والدین در مورد رده وزنی و آمادگی جسمانی فرزندشان می پردازد. پس از اندازه گیری قد، وزن و آزمون های آمادگی جسمانی دانش‌آموزان، نامه ای حاوی جزئیات نتایج BMI و آمادگی جسمانی دانش‌آموزان برای والدین ارسال شد. به همراه نامه، برای والدین پرسشنامه ای ارسال شد که واکنش والدین را در پاسخ به وضعیت وزنی و آمادگی فرزندشان ارزیابی می کرد. از آزمون خی دو برای ارزیابی تفاوت های معنی دار براساس وضعیت وزنی و نوع مدرسه دانش‌آموزان و ویژگی های دموگرافیک (تحصیلات، درآمد ماهیانه) والدین استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بیشتر والدین می خواستند تا سالانه از وضعیت وزنی و آمادگی جسمانی فرزندشان آگاه شوند. 82 درصد از والدین قصد داشتند به منظور حفظ و یا بهبود سطح آمادگی جسمانی فرزندشان فعالیت ورزشی انان را از طریق پیاده‌روی و دوچرخه سواری افزایش دهند. همچنین 1/72 درصد از والدین تمایل برای شرکت فرزندشان در برنامه های فوق برنامه ورزشی آموزش و پرورش داشتند. در مقایسه بین والدین مدارس دولتی و غیر انتفاعی برای استفاده از خدمات آمادگی جسمانی تفاوت معنی داری وجود نداشت اما در مورد ثبت نام در باشگاه های ورزشی تفاوت معنی دار بود. بیشتر والدین می خواستند برای حفظ و یا بهبود آمادگی فرزندشان کاری کنند و فرزندشان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی شرکت کند. والدین در واکنش به نامه می خواستند اقدامی انجام دهند. آگاهی بخشی والدین از رده وزنی و آمادگی فرزندشان می تواند روشی مفید برای پیشگیری از چاقی باشد. کلمات کليدي: آمادگی جسمانی، واکنش پدران و مادران، چاقی
كلمات كليدي : آمادگی جسمانی، واکنش پدران و مادران، چاقی
تاريخ دفاع : 97-11-09