بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930393694
نویسنده : سیده فاطمه میر طرقی
عنوان پایان نامه : بررسی پایداری ساختاری و بررسی ژنهای مقاومت به آنتی بیوتیک در اسینتوباکتر با پلاسمای اتمسفری سرد
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سید محمد اطیابی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اسینتوباکترباکتر Acenitobacter کوکوباسیل گرم منفی غیرتخمیری است که گونه های آن فرصت طلب و عامل عفونتهای بیمارستانی می باشند. باکتری مقاومت خود نسبت به آنتی بیوتیکها را از سه طریق به دست می آورد. آمینوگلیکوزید استیل ترانسفرازها جزو خانواده بزرگ GCN5 می باشند. یک مثال برای آنزیم های تغییر دهنده آمینوگلیکوزید AAC (6)Ib که آمینوگلیکوزیدها را بر روی موقعیت شماره 6 استیله می کند. پلاسمای اتمسفری سرد می تواند بدون ایجاد آسیب های حرارتی و الکتریکی با سطوح آلی واکنش دهد. همچنین پلاسما جت با منبع گاز آرگون باعث تولید رادیکال های آزاد اکسیژن می شود که حتی در باکتری های اسپور دار مقاوم نیز سبب از بین رفتن باکتری ها می شود. در این مطاله تاثیر پلاسما بر روی مقاومت باکتری در زمانهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. آنزیم AAC(6)Ib که توسط ژن aac(6)- Ib کد می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که باعث مقاومت به خانواده آمینوگلیکوزید ها می شوند که از اهمیت درمانی برخوردارند. آنزیم AAC(6)Ib نیز توجه زیادی به خود جلب کرده است. ژن مربوط به آنزیم AAC(6)Ib به روش PCR تکثیر شد و برای اطمینان از صحت تکثیر تعیین توالی شد. پلاسما در مدت زمان 30 ثانیه باعث کاهش رشد باکتری به میزان 50% و در زمان های 60 و 90 و 120 ثانیه هیچ باکتری رشد نکرد. از مجموع 43 نمونه 33 نمونه یعنی 76% حاوی ژن aac(6)- Ib بودند که سوش های اسنیتو باکتر جدا شده 95% نسبت به آنتی بیوتیک آمیکاسین مقاوم بودند که 2/72% آنها حاوی ژن aac(6)- Ib بودند. و 93% نسبت آنتی بیوتیک جنتامایسین مقاوم بودند و که 6/70% آنها حاوی ژن aac(6)Ib بودند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که پلاسما تاثیر شدیدی در از بین بردن باکتری در مدت زمان کوتاه دارد و نیز افزایش شیوع ژنهای مقاوم در اسینتوباکتر در ایران را نشان می دهد. شیوع بالای ژنهای مقاوم در بیماران مبتلا با اسینتوباکتر پیشنهاد جداسازی بیماران آلوده به اسینتوباکتر از سایر بیماران می باشد.
كلمات كليدي : اسینتوباکتر، آمینوگلیکوزید ترانسفراز، PCR، مقاومت آنتی بیوتیکی
تاريخ دفاع : 1395-11-26