بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950116124
نویسنده : سپیده نصیری نژاد مبارک آبادی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر تماشای فیلم‌های انگلیسی بر پیشرفت یادگیری اصطلاحات در بین زبان‌آموزان سطح متوسط ایرانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید پورمحمدی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تماشای فیلم‌های انگلیسی بر پیشرفت یادگیری اصطلاحات در بین زبان‌آموزان سطح متوسط ایرانی انجام شد. جهت انجام پژوهش، آزمون مقدماتی زبان انگلیسی در میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در رشت، ایران، اجرا شد و 60 نفر از زبان آموزان سطح متوسط به عنوان شرکت‌کنندگان اصلی پژوهش انتخاب شدند. سپس، پیش آزمون اصطلاحات از شرکت‌کنندگان برای ارزیابی دانش آنها از اصطلاحات انگلیسی اجرا شد. پس از آن، پرسشنامه نگرش / انگیزش در میان افراد شرکت‌کننده با هدف بررسی علاقه‌شان به تماشای فیلم‌های انگلیسی توزیع گردید و افراد از لحاظ پاسخ به پرسشنامه، به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند. در پایان مطالعه، پس‌آزمون اصطلاحات در بین دانشجویان هر دو گروه برای ارزیابی اختلاف عملکرد گروه تجربی و شاهد انجام گرفت. بعد از آن، داده‌های جمع آوری شده به روش آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج شواهد بدست آمده نشان داد که تماشای فیلم‌های انگلیسی تاثیر مثبتی بر پیشرفت یادگیری اصطلاحات در بین زبان‌آموزان سطح متوسط ایرانی دارد. یافته‌های این مطالعه می‌تواند با تشویق معلمان به تغییر دیدگاه‌ها و تجدیدنظر در خصوص روش‌های آزموشی متداول، به نفع آنها در فرآیند تدرس به زبان‌آموزان ایرانی باشد.
كلمات كليدي : یادگیری اصطلاحات,زبان‌آموزان
تاريخ دفاع : 1397-11-9