بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950515702
نویسنده : سید مرتضی حسن زاده ارم ساداتی
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود سهام با در نظر گرفتن ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محسن ارچین لیسار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سیاست تقسیم سود سهام یکی از مهم ترین تصمیمات گرفته شده داخل شرکت ها می باشد و عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی همیشه وجود دارد. مدیریت می تواند اطلاعات را به بازار از طریق پرداخت سود آزاد کند که در مقایسه با خرید مجدد سهام بورس, پرداختی های سود نه تنها چشم انداز مثبتی برای عملیات بیشتر نشان می دهد بلکه نشان گر تعهد بارزی به جریان نقدینگی آینده نیز می باشند. این تحقیق به بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود سهام با در نظر گرفتن ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود را مورد بررسی قرار می دهد. نمونه آماری پژوهش شامل 117 شرکت می باشد که در طی دوره زمانی 1392 لغایت 1396 از بین شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از داده های پانلی و به کمک روش حداقل مربعات تعمیم یافته، انجام شده است..یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار مالکیت با سیاست تقسیم سود ارتباط معنی داری وجود دارد..
كلمات كليدي : عدم تقارن اطلاعاتی، نقدینگی، ریسک عدم نقد شوندگی، فروش سهام، مازاد بازده سهام
تاريخ دفاع : 1397-11-11