بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950107174
نویسنده : سارا رزاقی
عنوان پایان نامه : اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر احساس تنهایی و خودپنداره دانش آموزان ابتدایی دارای اختلال خاص یادگیری شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :هاجر تحریری نیک صفت, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام این پژوهش، اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر احساس تنهایی و خودپنداره دانش آموزان ابتدایی دارای اختلال خاص یادگیری شهرستان رشت بود. این پژوهش از نوع پژوهش های آزمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان ابتدایی دارای اختلال خاص یادگیری شهرستان رشت تشکیل دادند که در نیمسال دوم تحصیلی 96-95 به مراکز اختلالات یادگیری مراجعه نمودند و شامل 380 نفر بودند. حجم نمونه پژوهش را 40 دانش آموز مقطع ابتدایی دارای اختلال خاص یادگیری که در دو گروه 20 نفری با استفاده از روش خوشه ای تصادفی متشکل از کنترل و آزمایش تشکیل دادند. شرکت‌کنندگان در مرحله اول پیش آزمون قبل از اجرای درمان پروتکل درمان ذهن آگاهی، با استفاده از قرعه کشی در دو گروه همگن (از لحاظ سن- وضعیت اقتصادی و ...) کنترل و آزمایش قرار گرفتند و پرسشنامه های خودپنداره راجرز و احساس تنهایی آشر را تکمیل نمودند. سپس داده‌ها به کمک نرم افزار Spss21 مورد تجزیه و تحلیل صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس (مانکوا) در بررسی فرضیه اول پژوهش مبنی بر تاثیر درمان ذهن آگاهی بر خودپنداره و کاهش احساس تنهایی دانش آموزان دارای اختلال خاص یادگیری، نشان داد که درمان ذهن آگاهی بر افزایش خودپنداره و کاهش احساس تنهایی دانش آموزان دارای اختلال خاص یادگیری اثر معني داري داشته است (01/0>P). نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم مبنی بر تاثیر درمان ذهن آگاهی بر خودپنداره دانش آموزان دارای اختلال خاص یادگیری، نشان داد که درمان ذهن آگاهی بر خودپنداره دانش آموزان دارای اختلال خاص یادگیری با 31/47 = (36، 1) F مؤثر بوده است (01/0>P). همچنین در بررسی فرضیه سوم، مبنی بر تاثیر درمان ذهن آگاهی بر احساس تنهایی دانش آموزان دارای اختلال خاص یادگیری، نتایج نشان داد که اثر درمان ذهن آگاهی بر احساس تنهایی دانش آموزان دارای اختلال خاص یادگیری با 64/136 = (36، 1) F مؤثر بوده است (01/0>P).
كلمات كليدي : درمان ذهن آگاهی - احساس تنهایی - خودپنداره
تاريخ دفاع : 1397-6-22