بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 891239305
نویسنده : سیّده سارا صابر حسینی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین کیفیت نظام جبران خدمات و بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعه موردی : شعب بانک ملی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر شهرام گیلانی نیا,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر حسین گنجی نیا,
چكيده : چکیده يكى از وظايف مديريت منابع انسانى، اداره نظام جبران خدمات مى باشد.مديران مى توانند به منظور نظارت و تأثيرگذارى بر رفتار افراد سازمان و افزايش بهره¬¬ورى فردى و سازمانى، از طراحى مناسب نظام جبرانى خدمات استفاده كنند. نظام جبران خدمات مناسب مى تواند به جذب و حفظ و پرورش نيروى انسانى منجرگردد. براى اين منظور نظام جبران خدمات بايد انگيزه آور باشد.همچنین آنچه موجبات بقاء سازمانها را فراهم می آورد رعایت اصول و شیوه های صحیح انجام کارها است که سازمانها در محیط رقابتی محکوم به تمرکز و اجرای بهره وری میباشند. بهره وری وعبارت کارآیی به معنای درست انجام دادن کار واثر بخشی به معنای انجام کارهای درست مشتق شده است. شاید نتوان برای رسیدن به بهره وری میزان و سقف مشخصی را در نظر گرفت ولیکن آنچه در این میان برای ما اهمیت دارد رسیدن به نقطه بهینگی در انجام امورات و وظایف سازمانی است.پژوهش حاضر با هدف شناسايي رابطه بین افزایش کیفیت نظام جبران خدمات و بهره وری نیروی انسانی درشعب بانک ملی استان گیلان صورت گرفت. پرسش آغازين در اين پژوهش بدين شكل تدوين شد: چه رابطه ای بين افزايش كيفيت نظام جبران خدمات و بهره‌وري نيروي انساني رابطه وجود دارد؟ به اين ترتيب فعاليت ميداني تحقيق با توزيع پرسشنامه ها در جامعه آماري که شامل کلیه کارکنان بانکهای ملی استان گیلان بودند، شروع و با جمع آوري آنها خاتمه يافت. در نهايت نيز به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t با نمونه های زوجی و ضریب همبستگی پیرسون با كمك نرم افزار spss استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات حاكي از تأييد هر 4 فرضيه پژوهش حاضر مي باشد. به عنوان یک نتیجه کلی می توان گفت بهره¬وری و کارایی سازمانی، پدیده ای پیچیده و چندبعدی است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. بنابراین نهادینه کردن آن در سازمانها، و بویژه سازمانهای دولتی در ایران مستلزم رویکردی سیستماتیک، واقع گرایانه و بلندمدت است و رویکردهای جزئی، کوتاه مدت و مقطعی کارساز و مفید نخواهند بود. در نظرگرفتن عواملـی که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفتند و توجه به نقاط قوت و کاستی¬های این عوامل، می تواند تا حد زیادی مسیر حرکت به سمت بهره وری را در بانک ملی ایران روشن کند.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: مديريت منابع انسانى، بهره وری نیروی انسانی، نظام جبران خدمات، بانک ملی استان گیلان
تاريخ دفاع : 1392-11-29