بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950310121
نویسنده : مهرداد همتی نیا
عنوان پایان نامه : اثر اینولین (Inulin) و پودر سیر (Allium sativum L.)بر عملکرد و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , جناب آقای دکتر مهرداد بویه,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر اینولین و پودر سیر بر عملکرد تولیدی، صفات لاشه و مورفولوژی روده باریک جوجه‌های گوشتی صورت پذیرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر داده کمی و از لحاظ اجرا نمیه تجربی می¬باشد.جامعه آماری پژوهش پیش¬رو شامل 360 قطعه جوجه گوشتي يكروزه سویه راس(308) می¬باشد. حجم نمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده و به صورت فاکتوریل 3×3 (سه سطح اینولین و سه سطح پودر سیر) با 9 تیمار و 4 تكرار (10 جوجه برای هر تکرار) به ازای هر تیمار تعیین شده است. تیمارها عبارت بودند از اینولین در سطوح 0، 5 و 10 گرم در کیلوگرم و پودر سیر در سطوح 0، 5 و 10 گرم در کیلوگرم به تنهایی و یا در ترکیب با یکدیگر. یافته-های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی¬داري در دوره¬هاي مختلف از نظر میانگین افزايش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در بین تیمارهاي آزمایشی وجود ندارد (05/0P
كلمات كليدي : جوجه های گوشتی، اینولین، پودر سیر، عملكرد، صفات لاشه، مورفولوژی روده.
تاريخ دفاع : 1398-5-15