بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 9600678362
نویسنده : سمیه خلیفه کیوی
عنوان پایان نامه : بررسی جامعه‌شناختی اشعار خیام
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :اکرم رحمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رباعیات فلسفی حکیم خیام نیشابوری یکی از درخشان ترین آثار ادبیات فارسی است که همواره موردتوجه محققان بوده است.روزگار خیام دستخوش حوادث و اتفاقات بسیاری است که تاریخ فرهنگی و سیاسی ایران را شامل می‌شود.این تحقیق با بررسی تاریخ اجتماعی آن دوران یعنی قرن پنجم و ششم هجری بازتاب جامعه را در شعر خیام موردبررسی قرارمی‌دهد. در این تحقیق با روش مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیلی توصیفی صورت گرفته است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده اصلی‌ترین ویژگی جامعه‌شناسی خیام که در اشعار او پیداست، موضوع مرگ و شناخت عالم آخرت است همچنین دوره خیام دوره مرگ‌اندیشی واژ نظر خیام مرگ پایانی بر عمر بشر است. کلیدواژه‌ها:خیام،جامعه‌شناختی،رباعیات،مرگ،انسان .
كلمات كليدي : خیام،جامعه‌شناختی،رباعیات،مرگ،انسان .
تاريخ دفاع : 98-06-11