بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960015825
نویسنده : سیدمصطفی عبادی جوکندان
عنوان پایان نامه : اثرات برنامه FITT بر آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی پسران متوسطه دورة اول
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات برنامه FITT بر آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی پسران متوسطه دوره اول در پی ۶ هفته تمرین بود. آزمودنی های این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون را ۲۰ نفر دانش آموز پسر داوطلب سالم (انتخاب اولیه نمونه به صورت در دسترس و انتخاب در گروه ها به طور تصادفی بود) که به دو گروه ۱۰ نفره، گروه تجربی (سن : 14/2± 36/13، شاخص توده بدن: 64/60±2/18) و شاهد(سن: 02/2± 68/13، شاخص توده بدن: 62/70±2/19) تقسیم شدند، تشکیل می دادند. آزمودنی ها، برای توسعه عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی (آمادگی هوازی، آمادگی عضلانی (قدرت، استقامت و توان)، انعطاف پذیری و ترکیب بدن)، برنامه تمرینی نظارت‌شده ای را طبق دستورالعمل های برنامه FITT، سه جلسه در هفته، هر جلسه ۴۵ دقیقه و به مدت شش هفته انجام دادند. قبل و بعد از تمرین از اجزای آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت اندازه گیری به عمل آمد، برای ارزیابی آمادگی هوازی از آزمون ۱۶۰۹ متر (یک مایل)، قدرت عضلانی از دینامومتر دستی، استقامت عضلانی از آزمون دراز و نشست، توان عضلانی از آزمون پرش سارجنت ، انعطاف پذیری از آزمون نشستن و رساندن دست به پنجه پا و برای ارزیابی ترکیب بدن از محاسبه شاخص توده بدن و درصد چربی بدن استفاده شد. جهت بررسی توزیع طبیعی داده ها از آزمون شاپیرو ویلک و برای بررسی همگنی واریانس ها ازآزمون های t مستقل و یومن ویتنی استفاده شد ، سپس نتایج تجزیه و تحلیل استنباطی متغیرها توسط آزمون های t همبسته و ویلکاکسون ( برای ارزیابی تغییرات درون گروهی ) ، و همچنین آزمون های t مستقل و یومن ویتنی (جهت ارزیابی تفاوت های بین گروهی ) انجام شد . روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای بود. تمامی محاسبات آماری توسط نرم افزار SPSS انجام و سطح معنی داری در این تحقیق )05/0>(P در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج ارزیابی تغییرات درون گروهی و تفاوتهای بین گروهی، به نظر میرسد که برنامه FITT، اثر معنی داری بر استقامت قلبی - عروقی)05/0>(P ،استقامت عضلانی)05/0>(P ، توان عضلانی)05/0>(P و درصد چربی بدن )05/0>(P داشت. ولی بر شاخص توده بدن)05/0
كلمات كليدي : تربیت بدنی، متوسطه دوره اول، مرتبط با سلامتی، مداخلات مدرسه
تاريخ دفاع : 1398-06-13