بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960019138
نویسنده : سارا رجبی وارده سرائی
عنوان پایان نامه : تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست و عملکرد محیطی هتل های استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نرگس دل افروز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مدیریت منابع انسانی سبز، مهم ترین رکن مدیریت سبز است و در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران مدیریت منابع انسانی را به خود معطوف کرده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست و عملکرد محیطی می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی بوده و ماهیت کاربردی دارد. جامعه آماری تحقیق حاضر 723 نفر از کارکنان هتل های استان گیلان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه محدود 260 نفر به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه (کیم و همکاران، 2019) اطلاعات مورد نظر جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزار های SPSS و Smart PLS 3.0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست و عملکرد محیطی کارکنان هتل های استان گیلان تاثیر بسزایی دارد.
كلمات كليدي : مدیریت منابع انسانی سبز، رفتار سازگار با محیط زیست، عملکرد محیطی، تعهد سازمانی کارکنان، هتل.
تاريخ دفاع : 1398-06-10