بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950119296
نویسنده : متین کوچکیان
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه ظرفیت جذب و نوآوری سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی همایون فر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین بررسی رابطه ظرفیت جذب و نوآوری سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) بود که با استفاده از مدل مفهومی (مراد علی و پارک، 2016)، (انصاری و همکاران، 1394)، صورت گرفت که از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این 64 شرکت صنعتی شهر رشت بود و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد با پایایی 95/0 درصد استفاده شد که این اطلاعات در محیط نرم‌افزار 22spss درآمارهای توصیفی و استنباطی (با توجه به نرمال بودن داده ها در آزمون کولموگروف- ایسمرنوف از آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون) تجزیه، تحلیل شد و نتیجه زیر بدست آمد: نگرش پاسخگویان به نوآوری سازمانی 7/29 درصد در سطح پایین، 7/29 درصد در سطح متوسط و 6/40 درصد در حد بالا بود و در نگرش پاسخگویان به ظرفیت جذب شرکت ها 1/28درصد در سطح پایین، 3/31درصد در سطح متوسط و 6/35درصد در حد بالا بود همچنین بین میزان ظرفیت جذب و نوآوری تولیدی، فرآیندی و اداری شرکتهای کوچک و متوسط شهر رشت رابطه وجود داشت. (05/0P< ). کلمات کلیدی: ظرفیت جذب- نوآوری تولیدی - نوآوری فرآیندی -نوآوری اداری- شرکتهای کوچک و متوسط شهر رشت.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: ظرفیت جذب- نوآوری تولیدی - نوآوری فرآیندی -نوآوری اداری- شرکتهای کوچک و متوسط شهر رشت.
تاريخ دفاع : 1397-07-07