بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960101215
نویسنده : حجت ترسول
عنوان پایان نامه : جایگاه آسیای مرکزی در حکمرانی جهانی چین
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : حکمرانی جهانی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته پیرامون برخی قدرت‌های موجود در نظام بین‌الملل مطرح بوده است. چین از کشورهایی است که در قالب این مفهوم سعی دارد با تبدیل نظم تک‌قطبی جهانی مورد حمایت آمریکا به نظم چندقطبی مورد نظر خود، در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اقتصادی و ... وضعیت ابرقدرتی آمریکا به چالش بکشد. در این راستا، مناطق مختلف جغرافیایی در رویکرد حکمرانی جهانی چین دارای تاثیر هستند که یکی از مهم‌ترین آنها را منطقه آسیای مرکزی تشکیل می‌دهد. هدف اصلی در این تحقیق، مطالعه الگوی حکمرانی جهانی در سیاست خارجی چین و نیز بررسی ویژگی‌های سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی است. سوال اصلی تحقیق این است که طرح حکمرانی جهانی در سیاست خارجی چین چگونه است و مهم‌ترین دلایل اهمیت آسیای مرکزی در این طرح چیست؟ نتایج به دست آورده شده از تحقیق نیز طرح حکمرانی جهانی چین را در واقع فرایندی می‌داند که این کشور در قالب عوامل و متغیرهایی سعی بر هم زدن نظم موجود جهانی و ایجاد موازنه در مقابل آمریکا در عرصه مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی و ... دارد. مهم‌ترین دلایل اهمیت آسیای مرکزی در این طرح را نیز تعمیق همگرایی منطقه‌ای به ویژه در زمینه انتقال انرژی از آسیای مرکزی، تهدیدات مربوط به افراط‌گرایی و تروریسم در این منطقه، ابرپروژه جاده ابریشم جدید در سیاست خارجی چین که به صورت مستقیم از منطقه آسیای مرکزی عبور می‌کند و همچنین حضور پرقدرت آمریکا در این منطقه شامل می‌شود که خود چالش‌هایی را برای طرح حکمرانی جهانی چین ایجاد می‌کند.
كلمات كليدي : آسیای مرکزی، نظام بین‌الملل، جاده ابریشم جدید، موازنه قدرت، حکمرانی جهانی، سیاست خارجی، چندجانبه‌گرایی.
تاريخ دفاع : 1398-6-16