بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960269167
نویسنده : طوبی خوش‌زاد
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و گرایش زیست محیطی بر عملکرد بازاریابی با توجه به نقش میانجی‌گر گرایش‌های استراتژیک، فنی و داخلی بازاریابی سبز
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود شبگو منصف, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و گرایش زیست محیطی بر عملکرد بازاریابی با توجه به نقش میانجی‌گر گرایش‌های استراتژیک، فنی و داخلی بازاریابی سبز انجام گرفته است. برای این منظور، 102 عدد پرسشنامه بین مدیران میانی و روسای کلیه شرکت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی در استان گیلان توزیع گردید که از این بین 97 پرسشنامه صحیح به روش تصافی ساده جمع‌آوری گردید. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از ابزارهای کتابخانه‌ای و پرسشنامه به روش میدانی استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق تایید استاد راهنما و پایایی آن پس از بررسی آلفای کرونباخ بررسی گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار‌های SPSS-25 و PLS-3 انجام گرفت. نتایج یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی با توجه به نقش میانجی‌گر گرایش‌های استراتژیک، فنی و داخلی بازاریابی سبز وجود دارد. همچنین مشخص گردید که رابطه معناداری بین گرایش زیست محیطی و عملکرد بازاریابی با توجه به نقش میانجی‌گر گرایش‌های استراتژیک، فنی و داخلی بازاریابی سبز وجود دارد. از نتایج بدست آمده می‌توان به منظور بهبود عملکرد بازاریابی شرکت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی و همچنین ترغیب این شرکت‌ها به توجه ویژه بر روی مسائل زیست‌محیطی استفاده نمود.
كلمات كليدي : عملکرد بازاریابی، مسئولیت اجتماعی، گرایش زیست محیطی، شرکت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی
تاريخ دفاع : 1398-5-20