بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 96053166
نویسنده : فهیمه قلی زاده
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی بین المللی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با نقش میانجی گرایش به بازار و توانایی شبکه
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی همایون فر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : محیط کسب و کار امروزی بارها و بارها، با ویژگی هایی چون، پیچیدگی و عدم اطمینان تعریف شده است. تغییرات سریع محیط های کسب و کار و تغییرات در قواعد رقابت در حال تبدیل شدن به بخشی از زندگی عادی شرکت هاست، به طوری که این پیش نیاز ها بقای کسب و کار هستند. از این رو هدف از این پژوهش بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی بین المللی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با نقش میانجی گرایش به بازار و توانایی شبکه می باشد. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده اند، از نوع کمی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های تولیدی استان گیلان که دارای روابط بین المللی می باشند، هستند. حجم نمونه تحقیق برابر 20 شرکت می باشد که در هر شرکت 3 پرسشنامه میان مدیران شرکت ها توزیع و تکمیل گردیده است. به منظور آزمون فرضیات تحقیق نیز از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار smart PLS انجام گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش مشخص گردید که بین گرایش به کارآفرینی بین المللی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط، گرایش به بازار و توانایی شبکه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین گرایش به بازار و توانایی شبکه نیز در ارتباط مستقیم و معنادار با عملکرد شرکت های کوچک و متوسط می باشد. علاوه بر آن مشخص گردید که گرایش به بازار و توانایی شبکه دارای نقش میانجی در رابطه بین گرایش به کارآفرینی بین المللی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط می باشد. کلید واژه: گرایش به کارآفرینی بین المللی، عملکرد شرکت، گرایش به بازار، توانایی شبکه.
كلمات كليدي : گرایش به کارآفرینی بین المللی، عملکرد شرکت، گرایش به بازار، توانایی شبکه.
تاريخ دفاع : 98-06-03