بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950060757
نویسنده : صدیقه اعتماد
عنوان پایان نامه : ایجاد مزیت رقابتی در پیوند با دیدگاه‌های یادگیری سازمانی، رفتار نوآورانه و سرمایه فکری در شرکت‌های تولیدی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ابراهیم چیرانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این مطالعه، ایجاد مزیت رقابتی در پیوند با دیدگاه¬های یادگیری سازمانی، رفتار نوآورانه و سرمایه فکری می¬باشد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی – همبستگی بوده و ماهیت کاربردی دارد. جامعه آماری تحقیق 1023 شرکت¬های تولیدی فعال در استان گیلان هستند 109 شرکت به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها از نرم‌افزار SPSS19 و Smart PLS3 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری در یادگیری سازمانی به رفتار نوآوری سازمانی مرتبط است. به طور خاص، یادگیری سازمانی نه تنها به عنوان یک ویژگی پایه¬ای برای افزایش نتایج نوآوری، بلکه همچنین به عنوان یک تأثیر احتمالی بر عملکرد بازار از طریق انباشت سرمایه انسانی است. همچنین نتایج نشان می¬دهد که با سرمایه اجتماعی سازمانی بالا قادر به تقویت رفتار نوآورانه می¬باشند که نتیجه سرمایه انسانی است. این نتایج می¬تواند هم بر بهبود قابلیت¬های کارکنان شرکت¬های تولیدی کمک نماید و هم کارکنان و شرکت را نسبت به تغییرات محیطی حساس¬تر کند و از طریق بهبود عملکرد، نوآوری شرکت¬های تولیدی را حفظ کند. واژگان کلیدی: مزیت رقابتی، یادگیری سازمانی، نواوری، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی
كلمات كليدي : مزیت رقابتی، یادگیری سازمانی، نواوری، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی
تاريخ دفاع : 1397-11-08