بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950121161
نویسنده : محمدرضا دریادل
عنوان پایان نامه : عوامل موثر بر مدیریت سود با درنظر گرفتن حاکمیت شرکتی و اظهارنظرحسابرس شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محسن ارچین لیسار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اين پژوهش عوامل موثر بر مدیریت سود با درنظر گرفتن حاکمیت شرکتی و اظهار نظر حسابرس را مورد بررسي قرار مي دهد. از این رو جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 102 شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1392 لغایت 1396، مورد بررسی قرارگرفته است. هدف تحقیق بررسي تأثيرورابطه ی دستكاري وهموارسازي سود درشركت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل شركت ها وبررسي تأثيرورابطه ی مؤلفه هاي حاكميت شركتي با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شركت ها وبررسي تأثيرهمزمان دو متغيرفوق و ويژگي هاي حسابرس و مشخصات مالي شركت هاي مورد رسيدگي ومشكلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس مي باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (نوع اظهارنظرحسابرس) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با نوع اظهارنظر حسابرس، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظر حسابرس مطرح شده در دو فرضیه فوق تفاوت معناداری پیدا خواهند نمود. واژه های کلیدی: مدیریت سود ، حاکمیت شرکتی ، اظهار نظر حسابرس ، بورس اوراق بهادار تهران
كلمات كليدي : مدیریت سود ، حاکمیت شرکتی ، اظهار نظر حسابرس ، بورس اوراق بهادار تهران
تاريخ دفاع : 97-06-21