بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632452
نویسنده : امیرحسین سندی
عنوان پایان نامه : مسئولیت مدنی سازمان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر عیسی مقدم,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در جوامع مدنی اصولاً برای اداره امور جامعه اعضای آن نمایندگانی را جهت اداره امور عمومی انتخاب و حاکمیت جامعه را به آنان واگذار می نمایند تا تحت عنوان دولت اداره امور کشور وخدمات عمومی از قبیل امنیت اجتماعی و خدمات کلان را بر عهده بگیرند. ضرورت اقتضا دارد که دولت پیش بینی درآمدهای عمومی کشور را بنماید که یکی از اساسی ترین منابع درآمدی دولت مالیات می باشد و قوانین خاص بر شیوه تشخیص و تامین آن حاکمیت دارد که ضرورتاً قانون برای تامین آن مسئولیت ها و تکالیفی را بر عهده اعضای جامعه و همچنین سازمان امور مالیاتی می گذارد تا بتواند پیش بینی های کارشناسی شده را به فعلیت برساند. از طرفی برخی اعضای جامعه که قصد سوء استفاده دارند به شیوه های مختلف با گریز مالیاتی سعی بر عدم پرداخت حقوق دولتی دارند که بار مسئولیت آنها بر دوش دیگران استقرار می یابد که در صورت کثرت مودیان متخلف خسارات جبران ناپذیری را بر جامعه تحمیل می نماید. گریز از پرداخت مالیات و زیان ناشی از فعل زیانبار مودی مالیاتی، دولت را با کسر بودجه مواجه می کند که در صورت تحقق شرایط مسئولیت اعم از ایجاد ضرر و رابطه سببیت و همچنین تقصیر، مودی مالیاتی مکلف به جبران خسارات وارده می باشد. همچنین مجری قانون که سازمان امور مالیاتی است ممکن است در راستای اجرای قانون تخلفات مختلفی را مرتکب شوند که آثار آنها نیز بر جامعه تحمیل شود که دولت یا عوامل اجرایی آن مسئولیت داشته و مکلف به جبران خسارات وارده طبق قانون و با احراز شرایط آن می باشند. در این تحقیق شیوه های گریز مالیاتی و تخلفات مودیان و سازمان امور مالیاتی و همچنین مسئولیت مدنی آنها و آثار آن و جبران خسارت در صورت تحقق شرایط آن مورد بررسی قرار گرفته است.
كلمات كليدي : مالیات، مسئولیت مدنی، تخلف مالیاتی، مودیان، تقصیر
تاريخ دفاع : 1397-10-15