بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930492089
نویسنده : مژده رجبی
عنوان پایان نامه : تأثیر شفافیت بازارهای مالی بر تصمیم¬گیری¬های سرمایه گذاران (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سید مظفر میربرگ کار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به اهمیت بازار سرمایه و تصمیم گیری صحیح سرمایه گذاران، پژوهش حاضر با هدف «تبیین میزان اثرگذاری ادراک سرمایه گذاران از ابعاد شفافیت بازارهای مالی بر تصمیم گیری آنها در بازار بورس»، صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش سرمایه¬گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران (نمایندگی شهر رشت) بود. این پژوهش براساس نوع هدف کاربردی، به لحاظ نوع روش کمی و شیوه توصیفی و از نظر رویکرد استقرایی است. پس از بررسی ادبیات نظری، شاخص¬ها و مؤلفه¬هاي ساختار مالکیت و رابطه سهامداران، افشای اطلاعات مالی و ساختار هیئت مدیره به منظور اثبات یا رد فرضیه ها در قالب پرسشنامه در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت. پس از جمع¬بندي نظرات و تحلیل داده¬ها با استفاده از آزمون¬های همبستگی اسپیرمن، T دو نمونه¬ای مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه از طریق نرم¬افزار آماری SPSS، مشخص شد که در ادراک سرمایه گذاران از شفافیت بازارهای مالی اختلاف معناداری بین نظرات افراد با سطوح مختلف تجربه وجود دارد، همچنین اختلاف معناداری بین نظرات افراد با سطوح مختلف تجربه در متغیر افشای اطلاعات مالی وجود دارد. لازم به ذکر است که بین ادراک سرمایه گذاران از شفافیت بازارهای مالی و تصمیم گیری آنها در بازار بورس رابطه معناداری وجود ندارد.
كلمات كليدي : ساختار مالکیت و رابطه سهامداران، افشای اطلاعات مالی، ساختار هیئت مدیره، تصمیم گیری سهامداران.
تاريخ دفاع : 1395-06-31