بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950294959
نویسنده : مسعود پوررمضان زیده سرایی
عنوان پایان نامه : تاثیر شدت و طول رابطه بانک و شرکت بر ریسک اعتباری در بانک
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محسن واعظ قاسمی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ریسک اعتباری به عنوان احتمال این‌که بخشی از دارایی‌های بانک به‌ویژه وام‌هایش از نظر ارزش افت کند و احتمالاً بی‌ارزش شود تعریف می‌شود. بنابراین، مدیریت ریسک اعتباری بسیار مهم بوده و محور سلامت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است.از این رو با توجه به بحران های مالی اخیر اهميت بررسی عوامل موثر بر ریسک های اعتباری بانک ها دوچندان شده است.اين تحقيق به بررسی تاثیر شدت و طول رابطه بانک و شرکت بر ریسک اعتباری در بانک تجارت با استفاده از سه شاخص کیفیت وام، طول رابطه و شدت رابطه در دوره زمانی 1396 پرداخته است.این تحقیق از نوع تحقیقات شبه تجربی و بر اساس هدف از نوع كاربردي بوده و روش انجام کار از نوع تحقیقات همبستگی ، علی پس رویدادی می باشد. جامعه آماري تحقيق بانک تجارت و اطلاعات مربوط به تسهیلات دریافتی از این بانک می باشد و داده های تحقیق برگرفته از گزارش‌های مالی بانک تجارت می باشد. فرضیه های تحقیق از طریق برآورد مدل¬های رگرسیونی و آماره آزمون t توسط نرم افزار اقتصاد سنجی EViews مورد آزمون آماری قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد بین کیفیت وام و ریسک اعتباری در بانک تجارت رابطه معنی داری وجود دارد.همجنین رابطه معنی داری مثبت بین طول و شدت رابطه وام دهی و کیفیت وام در این بانک وجود داشته است.
كلمات كليدي : ریسک اعتباری، کیفیت وام، شدت رابطه، طول رابطه
تاريخ دفاع : 1397-11-10