بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930518602
نویسنده : زهرا راستروان
عنوان پایان نامه : بررسی شیمی کوانتومی مکانیسم آلکیل‏دار شدن کاتالیز شده مشتقات ایندول توسط پالادیم
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي آلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , حسین طاهرپور نهزمی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پایان نامه ، محاسبات مربوط به تشکیل بیس ایندولیل متان در حضور کاتالیزور استات پالادیوم با استفاده از تابع محاسباتی RB3LYP،6-31g(d)، مورد بررسی قرار گرفت. طی این مطالعه، تری اتیل آمین به عنوان یک منبع کربنی و پالادیم به‏عنوان ترکیبی فعال‏کننده در گسستن پیوند CSP3-H به‏کار رفته است. عوامل الکترونی منجر به جابه‏جایی در موقعیت 3 حلقه ایندولی می‏شود. کوئوردینه شدن تری اتیل آمین به پالادیم حد‏واسطی را پدید می‏آورد که از طریق فعال‏سازی پیوند کربن و هیدروژن واکنش را پیش می‏برد. در نهایت محصولی به نام 1و 1- بیس ایندولیل متان پدید می‏آید که حاصل جانشینی روی حلقه در موقعیت 3 است. طی این واکنش از طریق رسم شکل دقیق برای مینیمم‏ها و حالات گذار و تعیین و تایید ساختار و انرژی نقاط روی PES و به‏دست آوردن انرژی‏های فعال‏سازی در مسیر واکنش مورد نظر به دنبال تعیین مسیر و نواحی عملکرد تری اتیل آمین به عنوان منبع کربن و منحنی مربوط به نقاط آغازی و پایانی و حالات گذار آن بوده‏ایم. کلید واژه: ایندول- پالادیوم استات- آلکیلاسیون- آمین سه ظرفیتی- تری اتیل آمین - پیوند C-H آلیفاتیک-روش B3LYP
كلمات كليدي : ایندول- پالادیوم استات- آلکیلاسیون- آمین سه ظرفیتی- تری اتیل آمین - پیوند C-H آلیفاتیک-روش B3LYP
تاريخ دفاع : 97-10-09