بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960043603
نویسنده : مانا شهدکار
عنوان پایان نامه : بررسی وضعیت توسعه ی ورزش فوتسال بانوان در استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مرتضی رضایی صوفی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این پژوهش بررسی وضعیت توسعه ی ورزش فوتسال بانوان در استان گیلان بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب¬نظران فوتسال بانوان استان گیلان بود و نمونة موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیأت¬ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روش گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای و میدانی بوده و روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (95/0=α) تأیید گردید. از آزمون فریدمن، روش وزن دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته¬ها و استراتژی های مناسب استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مطلوبیت فناوری اطلاعات، عدم مطلوبیت کیفیت زمین¬ و اماکن، سیاست¬گذاری خصوصی¬سازی باشگاهها و گرایش مردم به سبک زندگی غیرفعال به ترتیب به عنوان مهم¬ترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس نمرة ماتریس عوامل درونی (38/2) و عوامل بیرونی (49/2) وضعیت راهبردی فوتبال استان گیلان در منطقه WT قرار دارد. ضمناً بر اساس تحلیل SWOT، در مجموع 20 استراتژی شامل شش استراتژی SO، شش استراتژی ST، شش استراتژی WO، و دو استراتژی WT برای فوتبال گیلان تدوین شد. بنابراین با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که بیشتر از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتسال بانوان استان گیلان استفاده شود.
كلمات كليدي : تحلیل سوات، فوتسال گیلان، عوامل درونی، عوامل بیرونی، استراتژی توسعه، بانوان
تاريخ دفاع : 1398-6-12