بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950120148
نویسنده : اسدالله احمدی شالکه
عنوان پایان نامه : رابطه بین نیروی کار احساسی با فرسودگی شغلی و عملکرد کارکنان در سازمان های خدماتی ( مورد مطالعه: بیمارستان های شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :منصور صوفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : فضای سازمان¬ها به سرعت در حال تغییر بوده و با توسعه روز افزون اقتصاد و افزایش رقابت میان ارائه دهندگان خدمات، مدیریت احساسات در محل کار به طور فزاینده‌ای مهم شده است. افزایش رقابت بین ارائه دهندگان خدمات و توسعه‌ی خدمات اقتصادی باعث شده است تا سازمان‌ها بر روی ارتباطات بین کارمند و مشتری در ابراز احساسات مناسب تمرکز بیشتری داشته‌اند. مدیریت احساسات کارکنان در محل کار به طور فزاینده‌ای مهم شده ، نقش کلیدی در کسب موفقیت برای سازمان‌ها به همراه دارد. نیروی کار احساسی جنبه حیاتی بسیاری از مشاغل است که کارکنان ملزم به رعایت آن با مشتریان و سرپرستان خود می‌باشند. از این رو این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر نیروی کار احساسی بر عملکرد و فرسودگی می‌باشد. در این پژوهش نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی در رابطه بین نیروی کار احساسی و فرسودگی و همچنین نقش تعدیل‌گری تعهد شغلی در رابطه بین نیروی کار احساسی و فرسودگی در میان پرستاران بیمارستان‌ پورسینا رشت مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتواند در نهایت با ارائه بهترین راه‌کارها به دنبال این موضوع است که از یک طرف فرسودگی پرستاران جلوگیری کرده و همچنین عملکرد آن‌ها را بهبود بخشد؛ هم‌چنین از طرف دیگر رضایت مشتریان از ارائه خدمات نهایی را بالا برد که همانا هدفی والا در این راستا می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که نیروی کار احساسی بر عملکرد شغلی و فرسودگی شغلی تاثیرگذار است و نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی و تعهد شغلی به ترتیب در رابطه بین نیروی کار احساسی و فرسودگی؛ و نیروی کار احساسی و عملکرد شغلی تائید شد. در نهایت در این پژوهش‌ پیشنهادات کاربردی برای دستیابی به اهداف حداکثری ارائه گردید. واژگان کلیدی: نیروی کار احساسی، فرسودگی، عملکرد، هوش هیجانی، تعهد
كلمات كليدي : نیروی کار احساسی، فرسودگی، عملکرد، هوش هیجانی، تعهد
تاريخ دفاع : 98-05-07