بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940141208
نویسنده : رضامحمدی چلاجوری
عنوان پایان نامه : تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی شهر فومن در دو دهه اخیر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نصراله مولایی هشجین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق با استفاده از روش توصیفی وتحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای، اسنادی ومیدانی به تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی شهر فومن در دو دهه اخیر پرداخته و هدف از تحقیق فوق شناسایی مناطق تغییر کاربری اراضی یافته در شهر فومن در دو دهه اخیر، شناسایی عوامل داخلی و بیرونی موثر بر تغییرکاربری اراضی در شهر فومن در دو دهه اخیرو ارائه راهکارهای لازم در جهت تغییرات کاربری اراضی مناسب در شهر فومن می‎باشد. رشد روزافزون جمعيت شهرها در گسترش فيزيكي و تغييرات كاربري اراضي حاشيه شهرها نقش مؤثري داشته است. جمعيت شهر فومن از حدود 27790 نفر در سال 1385 به 30608 هزار نفر در سال 1390 و به 35841 نفر در سال 1395 افزايش يافته است. و نتيجه افزايش جمعيت ومساحت شهر، توسعة فيزيكي شهر و درنتيجه تغيير كاربري اراضي حاشيه شهر و به زير ساخت وساز رفتن اين اراضي بوده است. مطالعات میدانی واسنادی نگارنده بیانگر اینست که عمده ترین تغییرات کاربری اراضی درشهر فومن به ترتیب درناحیه شمال شرق خیابان علامه طباطبایی(مسیر جاده صومعه سرا)، ناحیه جنوب غربی (جاده ماسوله)، ناحیه شمالی خیابان امام و از میدان پاسداران به سمت جاده ترانزیت(پل درحال احداث ) ونیز ناحیه جنوب خیابان یادآوران مسیر جاده قلعه رودخان صورت گرفته است. ودلایل عمده این تغییرات ابعاد توریستی و گردشگری بوده است. و عمدتا دراین مناطق رستوران، اغذیه فروشی، پخت کلوچه سنتی وهتل آپارتمان، مهمانپذیرمی‎باشد. درخیابان امام از سمت ورودی شهرازسمت رشت به جهت قابلیت تجاری عمدتافعالیتهای مختلف تجاری صورت می‎گیرد. همچنین درسالهای اخیرتغییرکاربریهای زیادی درکنارگذرشهید شکوری صورت گرفته که عمده مسافران و گردشگران برای بازدیداز شهرک ماسوله وقلعه رودخان ازاین مسیرعبورومرورکرده که این عامل باعث تغییر کاربری ازمسکونی به تجاری دراین قسمت ازشهر شده است. نتایج تصاویرماهواره ای بیانگر اینست که در بین سالهای 2000 تا 2017 بیشترین روندافزایشی تغییر کاربری اراضی رامسکونی و زمینهای بایر و روند کاهشی رانیز شالیزارها وباغات داشته اند. درواقع عوامل مختلفی درتغییرات کاربری اراضی شهرفومن تاثیر گذار بوده که می‎شود به افزایش جمعیت شهری، مهاجرت روستاییان به شهرفومن، ادغام برخی روستاها به شهر وجاذبه‎های گردشگری این شهر و شهرستان بیان نمود.
كلمات كليدي : روند، تغییرات کاربری اراضی، شهر، فومن
تاريخ دفاع : 1397-6-22