بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960038408
نویسنده : محمد سلیمانی شیجانی
عنوان پایان نامه : بیداری اذهان در اندیشه های پروین اعتصامی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مظاهر زمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در تجزیه و تحلیل یک اثر ادبی باید تمام اجزا و پدیده هایی که در نظم ساختاری و شکل گرفتن آن مؤثّر هستند ،بررسی وبه خوبی شناسایی شود.بی گمان شعرفارسی شعر اندرزها و پیام ها است. در سراسر این کهن بوم شخصیت هایی را می توان یافت که سرشار از شیرین ترین بیانات هستند و دل نشین ترین احساسات و پر مغزترین جلوه های اندیشگانی در وجودشان موج می زند . بانو پروین اعتصامی از جمله شاعرانی است که بیش از هر چیزی درشعر به دنبال بیان آموزه های اخلاقی و اجتماعی است. او درتعالیم و آموزه های خود برای همدردی انسانها در حکم مادری مهربان و شخصیتی متعالی و برجسته است و در پی آن است که کمی وکاستی های جامعه را بیان کند وراهکارها و آموزش های دقیق ودرست ارائه نماید. نتایج به دست آمده از این پایان نامه ،که با روش تحلیلی توصیفی و با رویکرد بررسی اشعار دیوان پروین اعتصامی و به شیوه ی کتابخانه ای انجام شده است ، نشان می دهد که این شخصیت با روشنگری های اندیشمندانه و با استفاده از روش های خاص و استادانه ی خود از جمله به کار گیری مناظرات ،تمثیلات، بیان حکایات ، انسان نمایی پدیده ها وشخصیت پردازی به دنبال روشنگری اذهان عمومی جامعه است. بنابراین پروین با کمک مضامینی مانند اخلاق مداری ،عدالت محوری ،علم دوستی،خردورزی ،هشدار در مورد استفاده ی بهینه از عمـر و وقت ، آزادگی ، خود اتکایی ، انسان دوستی و ...سعی درانجام ایـن مهم دارد. او دراشعار خود برحاکمان ظالم می تازد و به ستمدیدگان نوید آینده ای روشن می دهد و از زنان جامعه می خواهد ،نقش پر رنگ تری در خانواده و جامعه ایفا کنند.پروین اوضاع نابسامان جامعه را برای عامه ی مردم به تصویر می کشد تا بلکه بتواند ، نقشی مؤثّرتر در آگاهی بخشی آنان داشته باشد.
كلمات كليدي : اندیشه ، بیداری اذهان ،شعر،خردورزی، اخلاق مداری، پروین اعتصامی
تاريخ دفاع : 1398-6-20