بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930416083
نویسنده : سیده طاهره فلاح میرمودب پور
عنوان پایان نامه : تحلیل گفتمان فیلم «کفشهایم کو؟» با استناد بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی – فرهنگی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبانشناسي همگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر معصومه ارجمندی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رویکرد نشانه‌شناسی با نگاه به تمامی سطوح زبانی، ‌عناصر و ابزار نشانه شناختی به تحلیل و بررسی انواع نشانه‌ها، عوامل حاضردر فرایند تولید و مبادله و تعبیر آنها و نیز قواعدحاکم بر نشانه‌ها به منظور درک معانی متون مختلف اعم از گفتاری،‌ نوشتاری،‌ شنیداری،‌ دیداری، ‌موسیقیایی و غیره می‌پردازد. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل گفتمان فیلم سینمایی «کفشهایم کو؟» با توجه به رمزگان و نشانه‌های درون بافتهای موقعیتی مختلف فیلم،‌ با استناد برعناصر و ابزارهای زبانی و فرازبانی است. رویکرد تحلیل گفتمان و نشانه‌شناسی فرهنگی با به کارگیری عناصر نشانه‌شناسی فرهنگی رولان بارت و سه سطح تحلیل گفتمان و ایدئولوژی فرکلاف و ون دایک و نیز با تکیه بر دیدگاه نشانه‌شناسی فیلم و سینمای کریستین متز به تحلیل و بررسی نشانه‌ها و نشان واره‌های درون متن فیلمنامه در جهت درک، تفسیرو تبیین بافتها کمک و یاری می‌رساند. دراین راستا سه سوال اساسی مبنی بر آنکه چگونه ابزارهای نشانه شناختی زبان از درون نشانه‌های تصویری و غیرکلامی، درانتقال معانی و ایجاد ارتباط زبانی ظاهرمی شوند،‌ چگونه گفتمان شخصیت‌های فیلم در انتقال پیام بازنمایی می‌شوند و اینکه نشانه‌های فرهنگی و ایدئولوژی چگونه در انتقال معنای متن عمل می‌کنند، مطرح و پاسخ داده می‌شود. تحقیق حاضر پس از مشاهده فیلم مذکور و انتخاب مواردی از سکانس‌ها و بافت‌های موقعیتی درصدد نشان دادن کاربرد زبان و ابزارهای فرازبانی به روش توصیفی – تحلیلی به تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازد.
كلمات كليدي : تحلیل گفتمان، نشانه شناسی اجتماعی – فرهنگی، رمزگان، بافتهای موقعیتی ،
تاريخ دفاع : 1398-6-30