بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950039965
نویسنده : طیبه خادمی نوشری
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر عملکرد مدیریت دانش از دیدگاه دبیران متوسطه شهر رشت با توجه به متغیر تعدیل گر جنسیت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم اوشک سرایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مدیریت دانش یکی از استراتژی مهم برای پرورش سرمایه ی فکری سازمانی است که در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است و از سوئی جو اخلاقی سازمانی نه تنها برای نوآوری های مدیریت دانش ضروری می باشد بلکه موجب تقویت عملکرد مدیریت دانش کارکنان سازمان می گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت تأثیرات جو اخلاقی سازمانی مدارس متوسطه شهر رشت بر عملکرد مدیریت دانش دبیران می باشد و با رویکرد کمی و با روش پیمایشی انجام شده است. دیدگاه های ویکتور و کالن به عنوان چارچوب نظری پژوهش انتخاب شده اند. در این پژوهش هفت فرضیه تدوین گردیده و جامعه آماری پژوهش تمامی دبیران متوسطه دوم شهر رشت می باشد که 1078 نفر است. روش پژوهش میدانی (پیمایشی ) و داده ها بوسیله پرسشنامه از یک نمونه284 نفری که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، گردآوری شده است . یافته های پژوهش بیانگر این است که بین جو اخلاقی سازمانی و ابعاد آن با عملکرد مدیریت دانش کارکنان سازمان رابطه مستقیم ، مثبت و معنادار وجود دارد و با تغییرات ( کاهش یا افزایش ) در جو اخلاقی سازمانی و هر یک از ابعاد آن ، سطح و میزان عملکرد مدیریت دانش کارکنان سازمان تغییر ( کاهش یا افزایش ) می یابد . با تعدیل متغیر جنسیت در سطح کلی در میزان رابطه جو اخلاقی سازمانی با عملکرد مدیریت دانش کارکنان تغییرات محسوسی ایجاد می گردد و این تغییرات در سطح رابطه هر یک از ابعاد جو اخلاقی سازمانی با عملکرد مدیریت دانش کارکنان چندان محسوس نیست. این یافته ها با چارچوب نظری تحقیق همخوانی دارد.
كلمات كليدي : جو اخلاقی سازمان ، عملکرد مدیریت دانش ، دبیران متوسطه دوم ، شهر رشت.
تاريخ دفاع : 1398-06-13