بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950502567
نویسنده : سید رامین ناطق سیف
عنوان پایان نامه : سطح کاربردی و شکلی استفاده از تحلیل حسابرسی بر اساس تکنولوژی، سهم بازار و اندازه شرکت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سینا خردیار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از تحقیق حاضر بررسی سطح کاربردی و شکلی استفاده از تحلیل حسابرسی بر اساس تکنولوژی، سهم بازار و اندازه شرکت می باشد. ماهیت تحقیق حاضر کاربردی بوده و روش آن توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماري تحقیق حاضر تمامی افراد در ارتباط با نرم افزار های حسابرسی (همچون فروشگاه ها، شرکت ها، سازمان ها و...) در استان گیلان می باشند که بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 136 نفر از افراد به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استخراج شده از مقاله (Lee et al, 2018) بود و سپس داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS 3.0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که تکنولوژی، سهم بازار و اندازه شرکت بر سطح کاربردی و شکلی استفاده از نرم افزارهای حسابرسی تاثیرگذار است.
كلمات كليدي : سطح کاربردی، سطح شکلی، تحلیل حسابرسی، تکنولوژی، سهم بازار، اندازه شرکت.
تاريخ دفاع : 1398-5-8