بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950217434
نویسنده : لیندا آبیار جیرنده
عنوان پایان نامه : اثربخشی درمان مبتنی بر فراشناخت گروهی بر علایم کمرویی دانش آموزان دختردوره متوسطه اول
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , ایرج شاکری نیا,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمینه وهدف: این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش فراشناخت به شیوه گروهی بر کمرویی دانش آموزان دختر متوسطه اول انجام شد. روش بررسی: این تحقیق یک مطالعه مداخله اي است که به روش نیمه آزمایشی با طرح مطالعه پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه گیری در این پژوهش به شیوه در دسترس انجام گرفت. نمونه این پژوهش شامل30 دانش آموز دبیرستان متوسطه اول منجیل بودند که به دو گروه 15 نفره تقسیم شدند 15 نفر به عنوان گروه آزمایشی و 15 نفر هم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. در گروه آزمایش فراشناخت به شیوه گروهی به مدت 3 ماه آموزش داده شد قبل و بعد از مداخله هر دو گروه مورد ارزیابی با پرسشنامه کم رویی چیک بریگز قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از آزمون تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد. یافته‌ها: در گروه آزمایش15 دانش آموز و در گروه کنترل هم 15 دانش آموز شرکت داشتند. نتایج نشان داد که میانگین نمره پیش آزمون در دو گروه مشابه بود ولی میانگین نمره پس آزمون کمرویی در گروه کنترل با گروه آزمایش تفاوت آماري معناداري داشت که نشان دهنده این است آموزش فراشناخت به شیوه گروهی به طور معنی داري کمرویی را کاهش میدهد. نتیجه گیري: آموزش فراشناخت به شیوه گروهی در بهبود کمرویی و مولفه‌های آن تاثیر مثبت دارد وآموزش کوتاه مدت فراشناخت در محیط های آموزشی ومدارس توصیه می‌گردد.
كلمات كليدي : فراشناخت، کمرویی، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1397-11-08