بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940226108
نویسنده : مریم نیک سرشت
عنوان پایان نامه : بررسی بیان ژن mexX در جدایه های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به سیپروفلوکساسین در استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نجمه رنجی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : لیلا اسدپور, ,
چكيده : سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری گرم منفی است که دارای مقاومت ذاتی علیه عوامل ضدمیکروبی مختلف می باشد. یکی از مکانیسم های مرتبط با مقاومت ذاتی آن سیستم های تراوشی چنددارویی از خانواده RND است و mexX یک ژن اساسی برای سیستم پمپ تراوشی mexXY می باشد. شمار کمی از عوامل ضدسودوموناسی از قبیل پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها، کارباپنم ها و فلوروکوئینولون‌ها، و به طور خاص سیپروفلوکساسین وجود دارند. سیپروفلوکساسین یک آنتی بیوتیک کاربردی از دسته فلوروکوئینولون ها بوده که علیه بیشتر ارگانیسم های گرم منفی مانند سودوموناس آئروژینوزا عمل می کند. هدف این پژوهش بررسی بیان ژن mexX در جدایه های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به سیپروفلوکساسین می باشد. در این مطالعه 69 نمونه سودوموناس آئروژینوزا از بیماران دارای عفونت از بیمارستان های استان گیلان جمع آوری گردید و مورد تست های بیوشیمیایی قرار گرفت. مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها به روش کربی بائر و MIC تعیین گردید. همچنین بیان ژن MexX توسط RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت. از بین 69 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا، 9 نمونه دارای مقاومت به سیپروفلوکساسین بود. بالاترین مقاومت برای سیپروفلوکساسین µg/ml 1024 و کمترین مقدار آن µg/ml 256 تعیین گردید. همچنین افزایش بیان mexX در 5 جدایه مشاهده شد. نتایج ما نشان داد بیان mexX در سویه های مقاوم افزایش یافته و این افزایش بیان نقش مهمی در گسترش مقاومت به سیپروفلوکساسین در گیلان دارد. اگرچه مطالعات گسترده تر با سویه های مقاوم بیشتر برای تایید نتایج نیاز است.
كلمات كليدي : mexX، سودوموناس آئروژینوزا، سیپروفلوکساسین
تاريخ دفاع : 1396-6-27