بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920619015
نویسنده : محمد گودرزوند چگینی
عنوان پایان نامه : سیستم حفاظتی بهینه شبکه توزیع فعال با استفاده از الگوریتم تکاملی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق ـ قدرت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :میرعبدالحسن عسکری رانکوه, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , عبدالرضا توکلی,
چكيده : در شبکه توزیع وقوع پیشامدهایی نظیر رشد بار، وقوع خطا و خروج خطوط و تجهیزات از شبکه و همچنین تغییرات منابع تولید پراکنده می تواند تاثیرات قابل توجهی در بهره برداری وحفاظت از آن داشته باشد. طراحی وبهره برداری شبکه توزیع باید با در نظر گرفتن پیشامدهای مختلف محتمل نحوه عملکرد شبکه توزیع فعال را به گونه ای مناسب برنامه ریزی نماید. از اینرو تجهیزات و وسایلی که خطایی در آنها ایجاد می¬شود، باید بلافاصله از شبکه جدا شده و از ازدیاد و گسترش خطا و از کار افتادن بقیه قسمت¬های سالم شبکه جلوگیری شود. همچنین برق مصرف کننده¬ای که در اثر بروز عیب از شبکه قطع شده لازم است در کمترین زمان محتمل مجددأ تامین گردد. ادواتی حفاظتی نظیر فیوزها، رله¬های حفاظتی و مدیریتی با فرمان به کلیدهای قدرت، بازبست ها و سکشنالایزرها در راستای تامین این هدف مشارکت می¬نمایند، لذا در اﻳﻦ اثر روﺷﻲ ﺑﺮاي تعیین تعداد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ کلیدهای ﺑﺎزﺑﺴت یا ریکلوزر (رﻟﻪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد) و ﻓﻴﻮزﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘم بهینه سازی فاخته Cuckoo و ژنتیک رتبه¬بندی نامغلوب NSGA-II اراﺋﻪ می¬شود که با بکارگیری الگوریتم پیشنهادی تعداد فیوزها از محل¬های پیشنهادی منتخب نصب به طور بهینه با توجه به رله یا ریکلوزرهای موجود شبکه توزیع شعاعی در حضور و عدم حضور منابع تولید پراکنده DGs انتخاب شده و منحنی مشخصه جریان- عملکرد آنها با منحنی¬های توجه به منحنی مشخصه های تندکار و کندکار عملکرد ریکلوزرها هماهنگ می¬گردد سه تابع هدف به طور همزمان مورد توجه است که شامل حداقل¬سازی مجموع زمان عملکرد تجهیزات حفاظتی وشاخص قابلیت اطمینان مشترکین و تعداد فیوزهای حفاظتی می¬باشد. در واقع این الگوریتم چندین هدفه همواره تحت شرایط بهینه پارتو منحنی عملکرد فیوزها را باید درون ناحیه عملکرد تندکار و کندکار ریکلوزر یا رله بالادست قرار دهد در ضمن فیوزها با یکدیگر چه در شرایط عدم حضور و چه در زمان حضور منابع توزیع شده DGs در شبکه هماهنگ عمل کنند. روش تکاملی پیشنهادی چند هدفه برای هماهنگی حفاظتی رﻟﻪ، ﻓﻴﻮز، ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎزﺑﺴﺖ ﺑﺮ روي دو ﺷﺒﻜﻪ 13 و 33 شینه استاندارد IEEE ﺗﺴﺖ ﺷده و با مقایسه ﻧﺘﺎﻳﺞ، دﻗﺖ و کارایی آن در شبکه فعال اعتبارسنجی گردیده است. کلمات کلیدی: شبکه توزیع فعال، سیستم حفاظتی، ریزشبکه، منابع تولید پراکنده.
كلمات كليدي : شبکه توزیع فعال، سیستم حفاظتی، ریزشبکه، منابع تولید پراکنده.
تاريخ دفاع : 98-06-20