بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940003428
نویسنده : مژگان اسمعیلی رنجبر
عنوان پایان نامه : مقایسه تمرین پیلاتس با یوگا بر ترکیب بدن،عوامل منتخب آمادگی جسمانی،شاخص نسبی کار قلبی وسلامت عمومی زنان غیر فعال
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر مقایسه تمرین پیلاتس با یوگا بر ترکیب بدن، عوامل منتخب آمادگی جسمانی، شاخص نسبی کارقلبی و سلامت عمومی زنان غیر فعال بود. جامعه آماری شامل30 نفر زن غیرفعال به دو گروه 15 نفره تقسیم شده اند. برای یک گروه تمرینات پیلاتس و برای گروه دیگر تمرینات یوگا در نظر گرفته شده است. پروتکل تحقیق به مدت 8 هفته،3 جلسه در هفته(زمان برای پیلاتس 60 دقیقه و زمان برای هر جلسه تمرین یوگا 90 دقیقه) در نظر گرفته شده است. قبل و بعد از 8 هفته تمرین از آزمودنی ها تست های شنای سوئدی، توان هوازی، WHR و درصد چربی، تعادل پویا، انعطاف پذیری پایین تنه، چابکی، ضربان قلب استراحتی، فشارخون سیستولی گرفته شد. با توجه به میزان t و سطح معنی داری مشخص شد که بین نمرات پیش وپس آزمون شاخص قدرت بالاتنه، چابکی، نسبت دورکمر به لگن، درصد چربی بدن، توان بی هوازی، استقامت عضلانی و ضربان قلب استراحت، سلامت عمومی و توان هوازی در گروه یوگا و پیلاتس تفاوت معنی دار ایجاد شد. بین نمرات پیش وپس آزمون شاخص تعادل در گروه یوگا تفاوت معنی دار بود. بین نمرات پیش وپس آزمون شاخص انعطاف پذیری در گروه یوگا و تجربی تفاوت معنی دار ایجاد نشد. نتایج اختلاف نمرات بین گروه ها در پیش و پس آزمون شاخص قدرت بالاتنه، چابکی، تعادل، توان بی هوازی و سلامت عمومی تفاوت معنی داری وجود داشت. نتایج اختلاف نمرات بین گروه ها در پیش و پس آزمون شاخص استقامت عضلانی و انعطاف پذیری و نسبت دورکمر به لگن، درصد چربی بدن، ضربان قلب و توان هوازی تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد یک دوره تمرین یوگا و پیلاتس بر روی شاخص های آمادگی جسمانی، ضربان قلب و سلامت عمومی مفید است
كلمات كليدي : پیلاتس، یوگا، آمادگی جسمانی، ضربان قلب، سلامت عمومی
تاريخ دفاع : 1396-6-30