بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950505016
نویسنده : زهرا قاسمی
عنوان پایان نامه : نقش مهارت¬های اجتماعی و خودکارآمدی در پیش بینی تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دانش آموزان به دلایل مختلفی همواره در معرض تحلیل رفتگی تحصیلی قرار دارند؛ در این بین نقش مهارت¬های اجتماعی و خودکارآمدی حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش مهارت¬های اجتماعی و خودکارآمدی در پیش بینی تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1398 به تعداد تقریبی 1100 نفر بود. از این بین تعداد 250 نفر نمونه بر اساس جدول مورگان و به نمونه¬گیری گیری خوشه¬ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های فرسودگی تحلیل رفتگی تحصیلی سالملا-آرو و ناآتانن (2005)، مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983) و خودکارآمدی عمومی شرر (1982) را تکمیل کردند. داده¬ها با استفاده از آزمون¬های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان داد بين خرده مقیاس رفتار غیراجتماعی با نمره کل تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت؛ و بین نمره کل مهارت¬های اجتماعی و خرده مقیاس¬های مهارت¬های اجتماعی مثبت، برتری طلبی، رابطه با همسالان و نمره خودکارآمدی با نمره کل تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : مهارت¬های اجتماعی، خودکارآمدی، تحلیل رفتگی تحصیلی، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1398-11-8