بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960095470
نویسنده : حسین مصطفوی
عنوان پایان نامه : نقش میانجی قابلیت های پویا در تاثیر مدیریت دانش و رهبری استراتژیک بر عملکرد مدیریت بحران بخش لجستیک نیروی دریای استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجتبی افشاریان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی قابلیت¬های پویا در تاثیر رهبری استراتژیک و مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت بحران در بخش لجستیک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دراستان گیلان می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردری و از نوع توصیفی می¬باشد. جامعه آماری پژوهش، فرماندهان بخش لجستیک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان گیلان هستند که تعدادشان در مجموع 168 نفر است و به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 130 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن به روش روایی محتوا و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزارSmart PLS3 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که رهبری استراتژیک و مدیریت دانش بر قابلیت های پویا تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مدیریت دانش و رهبری استراتژیک برعملکرد مدیریت بحران نیز تأثیر مثبت و معناداری دارد. نقش میانجی قابلیت های پویا در تأثیر مدیریت دانش و رهبری استراتژیک بر عملکرد مدیریت بحران در بخش لجستیک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تایید قرار گرفت. براین اساس می-توان گفت که با ارتقای قابلیت¬های پویا می¬توان شاهد تآثیرات مثبتی در رابطه بین رهبری استراتژیک و مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت بحران بخش لجستیک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران استان گیلان بود. کلمات کلیدی: رهبری استراتژیک، مدیریت دانش، قابلیت¬های پویا، عملکرد مدیریت بحران
كلمات كليدي : رهبری استراتژیک، مدیریت دانش، قابلیت های پویا، عملکرد مدیریت بحران
تاريخ دفاع : 98-06-03