بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960121128
نویسنده : ابراهیم عابدین پور
عنوان پایان نامه : تأثیر محرک های مشتری و هزینه بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد محیطی شرکت‌های فعال در صنعت فولاد استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیروس بالائی پاکدهی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه، عملکرد محیطی با تأکید بر حفاظت از محیط زیست به یکی از مهم ترین مسائل مهم و اساسی در بنگاه‌های کسب و کار تبدیل شده است. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر محرک های مشتری و هزینه بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد محیطی شرکت‌های فعال در صنعت فولاد استان گیلان است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های مستقر در شهر صنعتی رشت بوده و روش تحقیق حاضر توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. شیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت تصادفی است که 141 نفر با توجه به فرمول کوکران در حالت جامعه محدود به عنوان نمونه، از جامعه آماری تحقیق حاضرانتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار آن پرسشنامه استاندارد می‌باشد. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی، روایی همگرا، روایی واگرا و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ وپایایی ترکیبی استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که کلیه فرضیه‌های تحقیق در سطح 95 درصد تائید و محرک مشتری و محرک هزینه با توجه به میانجی گری اقدامات مدیریت تأمین سبز 4/50درصد از متغیر عملکرد محیطی را تبیین می‌کند.
كلمات كليدي : محرک مشتری، محرک هزینه، اقدامات مدیریت تأمین سبز، عملکرد محیطی
تاريخ دفاع : 1398-6-16