بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 96087838
نویسنده : سبحان باقرپور
عنوان پایان نامه : مقایسه اثر سه شیوه تمرین مقاومتی خوشه ای , دراپ ست و سنتی بر روی ترکیب بدن وبرخی از عوامل آمادگی جسمانی دربدنسازان مرد
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق نیمه تجربی بر روی 30 نفر داوطلب از بدنسازان رده سنی 30-18سال منتخب از باشگاه های رشت انجامشد که سابقه حداقل2 و حداکثر 4سال تمرین داشتند.بصورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند که شامل گروه تمرینات مقاومتی خوشه ای،گروه تمرینات مقاومتی دراپ ست وگروه کنترل تمرینات سنتی هرمی معکوس بودند. طول دوره تمرینی 6هفته سه جلسه ای خواهد بود. معیار ورودی آزمودنی¬ها رضایت به همکاری در پژوهش، پر کردن رضایتنامه سلامت، عدم سابقه بیماری های اسکلتی عضلانی و معیار خروجی آزمودنی ها آسیب درحدی که قادر به ادامه تمرینات نباشد، غیبت دو جلسه متوالی و یا سه جلسه متناوب از تمرینات بود. این پژوهش براساس منشور اخلاقی دانشگاه آزاد اسلامی اجرا شد. روش آماری به منظور ارزیابی تفاوت های درون گروهی در سه گروه مطالعه آزمون تی همبسته و برای ارزیابی همگنی واریانس ها در پیش آزمون و همچنین بررسی تفاوت های بین گروهی در پس آزمون، آزمون آنالیزواریانس یک راهه (پس از محاسبه تفاضل قبل و بعد) بود. وهمچنین در صورت معنی دار بودن نتایج، از آزمون تعقیبی توکی جهت ارزیابی دو به دوی گروه ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 در سطح معنی داری 05/0p< انجام شد. متغیرهای مورد نظر مقايسه بين سه شیوه تمرین دراپ ست وخوشه ای وسنتی بر تركيب بدن بدنسازان مرد شامل: وزن،شاخص توده بدن،دور كمر، درصد چربي بدن، دورران، دوربازو و متغیر های امادگی جسمانی شامل قدرت عضلانی بالاتنه و قدرت عضلات پایین تنه بود. نتایج در بخش ترکیب بدن نشان دهنده کاهش معنی دار وزن و BMI در گروه های تمرین دراپ ست (به ترتیب 007/0=p و 007/0=p) و تمرین خوشه ای (به ترتیب 001/0=p و 00/0=p) بود. اما تغییر بارزی در میزان این دو متغیر در گروه تمرین سنتی هرمی معکوس دیده نشد. در مورد دور بازو و دور ران، افزایش معنی دار آن ها در هر سه گروه تمرین دراپ ست (به ترتیب 002/0=p و 002/0=p)، تمرین سنتی هرمی معکوس (به ترتیب 008/0=p و 001/0=p) و تمرین خوشه ای (به ترتیب 00/0=p و 003/0=p) دیده شد. در مورد درصد چربی نیز تغییر معنی دار آن در هیچ یک از گروه های مطالعه دیده نشد (05/0p>). ارزیابی تغییرات بین گروهی تفاوت بارزی در مورد هر پنج متغیر ترکیب بدن ارزیابی شده شامل وزن، BMI، دور بازو، دور ران و درصد چربی در بین گروه ها در پس آزمون نشان نداد (05/0p>). بررسی قدرت بالاتنه و پایین تنه نشان داد که میزان قدرت بالاتنه در هر سه شیوه تمرین دراپ ست (001/0=p)، سنتی هرمی معکوس (01/0=p) و خوشه ای (01/0=p) به میزان بارزی افزایش یافت. به علاوه افزایش معنی دار قدرت پایین تنه در گروه های سنتی هرمی معکوس (005/0=p) و خوشه ای (005/0=p) دیده شد. با این وجود تغییرات قدرت پایین تنه در گروه تمرین دراپ ست معنی دار نبود (05/0p>). همچنین تفاوت بین گروه ها در پس آزمون برای هر دو قدرت بالاتنه و پایین.تنه.معنی.دار.نبود(05/0.(p نتیجه¬گیری به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که هر سه شیوه تمرینی تاثیر تقریبا یکسانی بر بهبود متغیر های ترکیب بدن شامل وزن، BMI ، دور بازو، دور ران و درصد چربی و تغییرات قدرت شامل قدت بالاتنه و قدرت پایین تنه داشتند. کلید واژه : تمرینات خوشه ای ودراپ ست،ترکیب بدن ،بدنسازان مرد
كلمات كليدي : تمرینات خوشه ای ودراپ ست،ترکیب بدن ،بدنسازان مرد
تاريخ دفاع : 98-06-21