بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950106015
نویسنده : سینا غلامی نژاد کلاچاهی
عنوان پایان نامه : تأثیر برد و باخت در مسابقه فوتبال بر سطوح هورمون های تستوسترون، کورتیزول و خلق و خوی فوتبالیست های نوجوان و بزرگسال
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمدرضا فدائی چافی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف از پژوهش حاضر تأثیر برد و باخت در مسابقه فوتبال بر سطوح هورمون های تستوسترون، کورتیزول و خلق و خوی فوتبالیست های نوجوان و بزرگسال بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش را فوتبالیست های نوجوان با میانگین سنی 15/83±1/02 و بزرگسال با میانگین سنی 55/1±33/24 شهر خمام تشکیل دادند. که از بین آنها 24 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به دو گروه 12 نفره نوجوان و بزرگسال که در حال حاضر در لیگ استان گیلان می باشند، تقسیم شدند. اندازه گیری متغیرها در 3 مرحله انجام شد؛ برای هر گروه در شرایط پایه(2 ساعت قبل از شروع اولین بازی)، بعد از برد (1 ساعت پس از اتمام بازی) در یک مسابقه و بعد از باخت (1 ساعت پس از اتمام بازی) در مسابقه ای دیگر انجام شد و فواصل زمانی بین مسابقه ها حداقل یک هفته بود. داده ها توسط نرم افزار spss با سطح معنی داری 05/0>P مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد برد و باخت در مسابقه، سطح تستوسترون و کورتیزول خون را نسبت به پیش آزمون افزایش داد. همچنین اختلاف معناداری در سطح تستوسترون و کورتیزول خون پس از برد مسابقات نسبت به باخت مسابقات وجود داشت(05/0>p). نتایج نشان داد کاهش معناداری در نسبت تستوسترون به کورتیزول خون پس از برد مسابقات نسبت به باخت مسابقات وجود داشت. اما کاهش نسبت تستوسترون به کورتیزول پس از باخت در مسابقات نسبت به پیش آزمون، معنی دار نبود. میزان اختلالات خلقی در مسابقه باخت بیشتر از مسابقه برد بود كه مي توان گفت از آنجا كه هيجان، انگيختگي و استرس روان شناختي از اجزاي طبيعي رقابت است و اين عوامل موجب افزايش جنبه هاي منفي خلقي مي شود و عامل مثبت را كاهش مي دهد و در كل نمرة مجموع اختلالات خلقي افزايش یافت(05/0>p). نتیجه گیری: از نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت بین دو گروه در زمان بردو باخت از لحاظ سطح هورمونی و خلق و خو تفاوتی وجود ندارد. با این حال در هر دو گروه برروی شاخص های هورمونی و خلق و خو نسبت به پیش آزمون در برد وباخت تغییرات معنی داری مشاهده شد.
كلمات كليدي : کلیدواژه: فوتبال، تستوسترون، کورتیزول، خلق و خو، جوان، نوجوان.
تاريخ دفاع : 1398-6-17