بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960257093
نویسنده : امیر سمیع یوسفی
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیرات ویژگی‌های تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مشتری (مشتریان محصولات لبنیات پگاه در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مریم حسن زاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به این که محصولات لبنی در برندهای متنوع در بازار عرضه می شوند و جزو اقلامی هستند که مصرف کننده تصمیم گیری سریع در مورد خرید آن انجام می دهد. موجب ایجاد فضای رقابتی در بین برندهای تولیدی می شود. بر این اساس بررسی عوامل موثر بر قصد خرید ضروری است. در این تحقیق به بررسی تأثیرات ویژگی‌های تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مشتری محصولات لبنیات پگاه در استان گیلان پرداخته می شود.این تحقیق بر اساس نوع هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به‌منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. روش نمونه برداری در این تحقیق غیراحتمالی در دسترس بوده است برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره‌برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم‌افزارهایSPSS و smart pls2 استفاده شد. از 11فرضیه ارائه شده در تحقیق 7 فرضیه مورد تایید و 4 فرضیه مورد تایید قرار نگرفت. فرضیه های مورد تایید عبارتند از تاثیرویژگی‌های تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید، تاثیر انتظار عملکرد بر قصد خرید، تاثیرانگیزه لذت طلبی بر قصد خرید، تاثیر تعامل بر قصد خرید، تاثیر تعامل بر انتظار عملکرد مشتریان، تاثیر تعامل بر انگیزه لذت طلبی، تاثیر ارتباط ادراک‌شده بر قصد خرید معنادار است اما تاثیر اطلاع‌رسانی بر انتظار عملکرد، تاثیر اطلاع‌رسانی بر قصد خرید، تاثیر عادت بر قصد خرید مشتریان معنادار نیست. بیش ترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر ارتباط ادراک‌شده بر انتظار عملکرد مشتریان از تبلیغات رسانه اجتماعی و کم ترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر تعامل بر انتظار عملکرد است.
كلمات كليدي : قصد خرید، محصولات لبنیات پگاه در استان گیلان، ویژگی های تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی
تاريخ دفاع : 1398-6-5