بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960021383
نویسنده : مجیدسهراباتی
عنوان پایان نامه : بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی وآنتی باکتریال عصاره شکوفه بهار نارنج
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سمیه عطائی جلیسه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه:گیاهان دارویی جزوذخایرومنابع طبیعی هستندوبسیاری کشورها کم یا زیاد ازیک چنین منبعی برخوردارند.تنوع گونه های گیاهی براساس شرایط وموقعیت جغرافیایی هرمنطقه متفاوت است.استفاده از دارو ودرمانهای گیاهی، وبطورکلی فراورده های طبیعی بویژه درطی سالهای اخیرروبه افزایش بوده ومهمترین علت آن اثبات اثرات مخرب وجانبی داروهای شیمیایی وایجادآلودگی زیست محیطی که کره زمین راتهدیدمیکندبوده است.مسئله دیگر نیاز بدن به ترکیبات آنتی اکسیدان است. زیرا آنتی اکسیدانها دربدن مانع فعالیت رادیکالهای آزاد یا حذف آنها میشوند.آنتی اکسیدانهای طبیعی باعث افزایش آنتی اکسیدانهای پلاسما شده ودرنتیجه مانع ابتلابه بعضی ازبیماریها مانند، سرطان،بیماریهای قلبی وسکته مغزی ویا بیماریهای التهابی، میگردند. موادوروشها: دراین مطالعه ،اثر ضد میکروبی عصاره ازطریق سنجش قطرهاله عدم رشد باکتری به روش میزان نفوذ درچاهک وتعیین حداقل غلظت بازدارنده رشدوهمچنین تعیین حداقل غلظت کشندگی برروی سویه های بالینی اشریشیاکلی،استافیلوکوکوس اورئوس ، لیستریامونوسیتوژن،استرپتوکوک سالیواریوس وآسنیتوباکتر،موردارزیابی قرارگرفتند.عصاره شکوفه بهارنارنج به روش اتانولی عصاره گیری وتهیه گردید.اثرآنتی اکسیدانی شکوفه بهارنارنج بااستفاده ازآزمون مهاررادیکال آزادDPPHصورت گرفت. یافته ها: درنتایج مشخص شد که عصاره گیاه شکوفه بهار نارنج بر روی باکتریهای موردآزمایش دارای اثرضدمیکروبی خوبی باهاله عدم رشدحداقل10میلی متربرروی اشریشیاکلی وحداکثر15میلی متربرروی لیستریامونوسیتوژن واسترپتوکوک سالیواریوس میباشد.میزان اثرآنتی اکسیدانی عصاره شکوفه بهار نارنج 67/40 میلی گرم برمیلی لیتر میباشد. نتیجه گیری:با توجه به اینکه عصاره شکوفه بهار نارنج دارای اثر ضد باکتریایی خوب بوده واز طرفی دارای اثر ضد اکسیدانی مناسبی می باشد، با در نظر گرفتن عوارض جانبی آن در شرایط in vivo میتوان از عصاره و اسانس این گیاه ارزشمند به عنوان یک آنتی اکسیدان وماده اولیه یک آنتی باکتریال قوی مورداستفاده قرارگیرد
كلمات كليدي : شکوفه بهارنارنج-استرپتوکوک سالیواریوس-اشریشیاکلی-آسنیتوباکتر-لیستریامونوسیتوژنز-استافیلوکوکوس اورئوس
تاريخ دفاع : 1398-6-21