بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950136506
نویسنده : سید محمد هاشمی
عنوان پایان نامه : انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در میان دانشجویان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محسن ارچین لیسار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رویکرد اکثر کشورهاي جهان در دهه هاي اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن، در دنیا موجب گردیده تا موجی از سیاست هاي توسعه کارآفرینی ایجاد شود. کشورهاي مختلف، راه حلی را که طی سه دهه گذشته براي فائق آمدن بر مشکلات مختلف اقتصادي و اجتماعی به آن روي آورده اند، توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت هاي لازم از کارآفرینان، ارائه آموزش هاي مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهش هاي لازم در این زمینه بوده است. تأمل در وضعیت اقتصادي و روند مراحل پیشرفت و توسعه در کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه که به موضوع کارآفرینی توجه نموده اند، نشانگر آن است که این کشورها توانسته اند به پیشرفت هاي چشمگیري در زمینه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی دست یابند و یا حداقل بحران هاي پیش آمده را به سلامت پشت سر گذاشته و بحران هایی که وقوع آنها را در آینده پیشبینی می کردند، مهار نمایند. جامعه آماري این پژوهش متشکل از دانشجویان دانشگاه های استان گیلان می باشد که دارای کسب و کار هستند یا در یک سال آینده قصد راه اندازی یک کسب و کار را دارند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کوکران استفاده شد و تعداد 384 نفر برای تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس برای نمونه گیری استفاده شد. فرضیات 1، 1-1، 1-2 و 2 با سطح اطمینان 99 درصد مورد تایید قرار گرفتند و مابقی فرضیات نیز رد شدند.
كلمات كليدي : کلید واژه: انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار، مدیریت ریسک و کارآفرینی در بین دانشجویان
تاريخ دفاع : 1398-06-05