بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960041499
نویسنده : مسعود احمدی نیاء رودسری
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر گرایش به مصرف غذای سنتی(قومی) در شهر رشت(شهر خلاق خوراک)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی قلی پور سلیمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر گرایش به مصرف غذای سنتی(قومی) در شهر رشت(شهر خلاق خوراک) می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف کنندگان غذای سنتی شهر رشت از میان هفت رستوران معروف در این شهرهستند که به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس تعداد384 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده¬ها، پرسشنامه استاندارد و هنجاریابی شده می¬باشد که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت و روایی آن به روش روایی محتوا تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزارSmart PLS3 اقدام شد. یافته¬های تحقیق نشان داد که سلامت غذا، آشنایی با غذا، جاذب های حسی، سهولت، کنترل وزن، حالات روحی، قیمت و محتوای طبیعی غذا دارای تاثیر مثبت و معناداری بر گرایش به مصرف غذای سنتی شهر رشت می¬باشد که در این رابطه، بیشترین میزان تاثیرگذاری مربوط به کنترل وزن و کمترین میزان تاثیر مربوط به سهولت و راحتی مصرف می¬باشد. بر این اساس می¬توان گفت که با ذکر ویژگی های غذای سنتی شهر رشت و با تکیه بر عناصر هشت گانه فوق می¬توان گرایش به مصرف غذای سنتی را در میان مصرف کنندگان افزایش داد. کلمات کلیدی: گرایش به مصرف غذای سنتی(قومی) – گرایش مصرف کننده –سلامت غذا – جاذبه های حسی
كلمات كليدي : گرایش به مصرف غذای سنتی(قومی) – گرایش مصرف کننده –سلامت غذا – جاذبه های حسی
تاريخ دفاع : 98-05-15