بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960266080
نویسنده : سیدصادق میرجلالی
عنوان پایان نامه : طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری بر رضایت مندی مشتریان استخرهای شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , نوشین بنار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان مجموعه های آبی - تفریحی در سطح شهر رشت بوده و شیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت غیراحتمالی دردسترس است که 384 نفراز مشتریان به عنوان نمونه، از جامعه آماری تحقیق حاضر انتخاب گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار آن پرسشنامه می باشد. جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی وجهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد که اعتماد و فناوری اطلاعات بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و ارتباط معنی داری دارد و همچنین کیفیت خدمات و مدیریت دانش مشتری بر رضایت مشتری تاثیر مستقیم دارد ولی معنی دار نمی باشد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: مدیریت دانش مشتری، کیفیت خدمات، اعتماد، رضایت مشتریان
تاريخ دفاع : 1398-6-13