بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950108432
نویسنده : هنگامه زارع فکری توچائی
عنوان پایان نامه : تأثیر ادراک از مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان با تأکید بر ارزش ارتباطی و استانداردهای اخلاقی ( موردمطالعه : مشتریان شرکت ایرانسل)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم اوشک سرایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این مطالعه تأثیر ادراک از مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان با تأکید بر ارزش ارتباطی و استانداردهای اخلاقی ( موردمطالعه : مشتریان شرکت ایرانسل) در شهر رشت می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. از نظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می¬شود. ابزار گردآوری داده¬ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 18 سوال براي سنجش کل متغیرهاي تحقیق است. براي سنجش متغیرها نیز از طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان شرکت ایرانسل در شهر رشت می¬باشند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 420 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزش ارتباطی بر ادراک از مسئولیت اجتماعی شرکت ایرانسل تأثیر معناداری ندارد، استاندارد اخلاقی بر ادراک از مسئولیت اجتماعی شرکت ایرانسل تأثیر معناداری دارد، ادراک از مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتریان شرکت ایرانسل تأثیر معناداری ندارد، ادراک از مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد مشتریان شرکت ایرانسل تأثیر معناداری ندارد، اعتماد مشتریان بر رضایت مشتریان شرکت ایرانسل تاثیرمعناداری دارد، رضایت مشتریان بر وفاداری مشتریان شرکت ایرانسل تأثیر معنادار دارد و اعتماد مشتریان بر وفاداری مشتریان شرکت ایرانسل تاثیرمعناداری ندارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: ادراک از مسئولیت اجتماعی، اعتماد مشتری، رضایت مشتری، وفاداری مشتری
تاريخ دفاع : 1397-6-23