بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950509178
نویسنده : نگین صفائی دورودخانی
عنوان پایان نامه : پیش¬بینی استفاده آسیب¬زا از شبکه¬های اجتماعی براساس سبک¬های حل تعارض و انسجام خانواده در زنان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , لبلا مقتدر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ایران همچون بسیاری از کشورهای جهان در مرحله گزار از زندگی سنتی به مدرنیته است که حضور افراد در شبکه های اجتماعی و استفاده از آن، بنا به ویژگی ها، خصوصیات و امکانات خاص این فضا، تاثیرات عمیقی بر تعاملات خانوادگی کاربران ایرانی، خصوصا زنان گذاشته است و از آنجایی که شبکه¬های اجتماعی در کنار مزایای بی شمار، معایبی هم دارند باید اذعان داشت که امروزه استفاده از آن آسیب¬های جدی را برای خانواده¬ها به همراه داشته است. مطالعه حاضر با هدف پیش¬بینی استفاده آسیب¬زا از شبکه-های اجتماعی براساس سبک¬های حل تعارض و انسجام خانواده در زنان دچار تعارض زناشویی انجام شده است. روش پژوهش حاضر ار نوع همبستگی می¬باشد و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان دچار تعارض زناشویی است که در نیم سال اول 1397 به واحد کاهش طلاق اداره بهزیستی شهرستان صومعه¬سرا مراجعه نمودند. دراین پژوهش از زنان مراجعه کننده به واحد مربوطه 162 نفر به روش نمونه-گیری در دسترس انتخاب شده و اطلاعات بر اساس سوالات دموگرافیک و پرسشنامه تعارض زناشویی براتی و ثنایی(1375)، استفاده آسیب¬زا از شبکه¬های اجتماعی رسول آبادی(1394)، سبک¬های حل تعارض رحیم(1983) و انسجام خانواده ثنایی و همکاران(1387) جمع¬آوری و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. دراین پژوهش برای آزمون فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید و داده¬های پژوهش با نرم افزار spss نسخه شماره 20 تجزیه و تحلیل گردید. بین استفاده آسیب¬زا از شبکه¬های اجتماعی و سبک¬های حل تعارض و انسجام خانواده در زنان دچار تعارض زناشویی رابطه وجود دارد . (p
كلمات كليدي : استفاده آسیب زا- شبکه های اجتماعی- سبکهای حل تعارض- انسجام خانواده- زنان
تاريخ دفاع : 97-10-25