بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940425180
نویسنده : زهرا محمودی
عنوان پایان نامه : اثر یک دوره تمرینات هوازی- مقاومتی همزمان بر توان هوازی، ساختار و عملکرد قلب، متغیر های ضربان قلب، گالکتین-3 و پپتید ناتریورتیک مغزی غیر فعال در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مزمن
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : زهرا حجتی ذی دشتی, ,
چكيده : نارسایی قلبی یک سندرم بالینی است و بیومارکرها (NT-pro BNP و گالکتین-3) در شناسایی و نشان دادن نتایج اقدامات درمانی در این بیماران استفاده می¬شوند. تمرینات ورزشی هوازی- مقاومتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی موجب افزایش تحمل ورزشی می¬شود، به عنوان پیشگیری ثانویه مفید است. هدف از این تحقیق، اثر یک دوره تمرینات هوازی- مقاومتی همزمان بر توان هوازی، ساختار و عملکرد قلب، متغیر های ضربان قلب، گالکتین-3 و NT-proBNP در بیمار نارسایی مزمن قلب بود. در این تحقیق، 76 بیمار نارسایی مزمن قلب در دو گروه مساوی تجربی و شاهد(38(n= با محدوده سنی 7±72 ، با درجه II و III طبقه بندی NYHA با EF≤40% به¬طور داوطلبانه شرکت کردند. گروه تجربی برنامه تمرینات هوازی- مقاومتی را در مدت 8 هفته، 3 روز در هفته و هر جلسه 60-45 دقیقه، و 4 روز هفته نیز پیاده روی به¬مدت 30 دقیقه با شدت 70 تا 50 درصد حداکثر ضربان قلب را انجام دادند. تمرینات شامل 5 دقیقه گرم کردن و سرد کردن، تمرینات ایروبیک با شدت 60-50 % در هفته اول و افزایش تدریجی تا 85% حداکثر ضربان قلب در هفته هشتم به¬همراه انجام تمرینات با وزنه و باند¬کشی برای 8 عضله بزرگ اصلی انجام شد. قبل و بعد از دوره تمرینی میزان توان هوازی، متغیر¬های ضربان قلب، بررسی اکوکاردیوگرافی ساختار قلب و مقادیر NT-proBNP و گالکتین-3 اندازه¬گیری شد. بعد از جمع¬آوری داده¬ها، در تجزیه و تحلیل آماری، از آزمون شاپیروویلک برای ارزیابی توزیع طبیعی داده¬ها و برای داده¬های پارامتریک و غیر¬پارامتریک در تغییرات درون گروهی از آزمون¬های تی همبسته و ویلکاکسون و در تغییرات بین گروهی از تی¬ مستقل و یومن ویتنی استفاده شد. سطح معنی¬داری 05/0 α≤ در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد، بعد از هشت هفته تمرینات هوازی- مقاومتی در وزن(از 17/75 به 15/73)، BMI (از 48/27 به 73/26)، WHR(از 930/0 به 840/0)، NT-proBNP (از65/120 به 67/105) و گالکتین-3 (از 67/92 به 62/91) در گروه تجربی تفاوت معنی¬دار بود(01/0=p). میانگین تفاوت بین گروهی در متغیر کسر تزریقی گروه شاهد 63/20 به 84/55 در گروه تجربی افزایش یافت(05/0p
كلمات كليدي : نارسایی قلب، تمرینات هوازی- مقاومتی، گالکتین-3، توان هوازی، کسر تزریقی.
تاريخ دفاع : 1398-3-21