بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950308038
نویسنده : حامد مختاری چیرانی
عنوان پایان نامه : تاثیر انگیزه کار آفرینی بر تمایل به کار آفرینی با توجه به آموزش کارآفرینی دربین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مراد رضایی دیزگاه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تمایل به کارآفرینی جمع تمایل و فرصت برای کارآفرینی است؛ یعنی افراد زمانی کارآفرین می‌شوند که اولاً به آن تمایل داشته باشند و ثانیاً فرصت انجام دادن آن را نیز داشته باشند. یعنی اگر افراد تمایل کافی نداشته باشند، قطعاً کارآفرین نمی شود. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر انگیزه کار آفرینی بر تمایل به کار آفرینی با توجه به آموزش کارآفرینی دربین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان ورودی 95، 96 و 97 مقطع ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد واحد رشت بوده و شیوه نمونه گیری به صورت غیر احتمالی در دسترس است و با استفاده از فرمول کوکران 159 نفر انتخاب شدند. روش جمع آوری داده‎ها در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه است. جهت تایید روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 استفاده شد. نتایج نشان داد که انگیزه کار آفرینی و ابعاد سه گانه آن (انگیزه‌های اقتصادی، نیاز به استقلال ونیاز به موفقیت) تاثیر مثبتی بر تمایل به کار آفرینی داشته و آموزش کارآفرینی نیز در مدل نقش تعدیل گر دارد و مدل 5/59 درصد از تمایل به کار آفرینی را تبیین می‌کند.
كلمات كليدي : انگیزه کار آفرینی، تمایل به کار آفرینی، آموزش کارآفرینی
تاريخ دفاع : 1397-6-17