بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960046408
نویسنده : عباداله جهانی فر
عنوان پایان نامه : بررسی تنش سرما در سه رقم کیوی تجاری (هایوارد، طلایی و توسرخ)
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام صداقت حور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : به منظور بررسی میزان تحمل به سرما در سه رقم کیوی تجاری (هایوارد، طلایی و توسرخ) آزمایشی به صورت فاكتوريل سه عاملي در قالب بلوك‌هاي تصادفي با سه تكرار انجام شد. فاكتور اول در اين آزمايش رقم کیوی در سه سطح شامل ارقام هایوارد، طلایی و توسرخ، فاكتور دوم اعمال تيمار سرما در 3 سطح (4، 6- و 16- درجه سانتی‌گراد) و فاکتور سوم در سه مرحله فنولوژيكي ارقام کیوی اعمال شد كه شامل مراحل: ركود جوانه‌ها، متورم شدن جوانه‌ها و میوه‌‌بندی شده بود. صفات مورد ارزیابی شامل: عناصر سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم و نشت یونی، هدایت الکتریکی (EC) و پرولین بود. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان کلسیم، منیزیم، EC (هدایت الکتریکی)، شاخص نشت يوني و پرولین نمونه‌ها در مرحله میوه‌بندی دارای بیشترین میزان می‌باشد و در زمان رکود و متورم شدن جوانه‌ها تفاوت معنی‌داری از نظر آماری با هم نداشتند. براساس نتایج بیشترین میزان کلسیم، EC (هدایت الکتریکی) و پرولین در دمای 6- درجه سانتی‌گراد بدست آمد. همچنین براساس نتایج این آزمایش بیشترین میزان پرولین و کمترین میزان نشت یونی از رقم طلایی و هایوارد حاصل شد. نتایج داده‌های حاصل از اثر سه جانبه "رقم × سرما × مرحله فنولوژیک" نشان داد که بییشترین میزان نشت یونی تحت ترکیب تیماری "توسرخ × 16- درجه سانتی‌گراد × میوه‌های تلقیح شده" بدست آمده است و کمترین میزان نشت یونی هم مربوط به ترکیب تیماری "طلایی × 4 درجه سانتی‌گراد × رکود جوانه‌ها" و "طلایی × 6- درجه سانتی‌گراد × متورم شدن جوانه‌ها" بوده است. بیشترین میزان پرولین هم مربوط به "طلایی × 16- درجه سانتی‌گراد × میوه‌های تلقیح شده" بود و کمترین میزان پرولین از ترکیب تیماری "هایوارد × 4 درجه سانتی‌گراد × متورم شدن جوانه‌ها" حاصل شد. از آنجا که با افزایش نشت یونی حساسیت به سرما بیشتر می‌شود لذا می‌توان نتیجه گرفت که رقم طلایی و هایوارد مقاومت بیشتری به سرما دارد و رقم توسرخ حساس‌ترین رقم به سرما می‌باشد.
كلمات كليدي : پرولین، تلقیح میوه‌، فنولوژیکی، نشت یونی، هدایت الکتریکی.
تاريخ دفاع : 1398-6-12