بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960134127
نویسنده : عنایت اله قربانعلی زاده
عنوان پایان نامه : مقایسه کیفیت بیوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی میوه‌های پرتقال خونی، فیجوآ و گریپ فروت
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام صداقت حور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : گیاهان علاوه بر اینکه مقادیر قابل توجهی از مواد تغذیه¬ای جیره غذایی ما را تشکیل می¬دهند باعث کاهش خطر ابتلا به بسیاری از بیماری¬ها می¬شود. اثرات مفید مصرف آنها به خاطر وجود ترکیبات آنتی¬اکسیدانی متعدد مثل ویتامین ث، پلی¬فنل¬ها، فلاونوئیدها و ... است. خواص آنتی¬اکسیدانی در میوه-ها ارتباط مستقیمی با حضور این ترکیبات در گیاهان دارد. بدین منظور پژوهشی به منظور بررسی کیفیت بیوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی میوه‌های پرتقال خونی، کامکوات و گریپ فروت انجام پذیرفت. در این پژوهش داده‌های مربوط به صفات پرتقال خونی رقم مورو، کامکوات و گریپ فروت در سه تکرار مورد آنالیز واریانس قرار گرفت. شاخص‌های مورد ارزیابی شامل: پروتئین، ویتامین ث، آنتوسیانین، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، آنزیم‌های کاتالاز، پراکسیداز، میزان فنل و فلاونوئید، بود. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین میزان پروتئین، فنل و آنتوسیانین در میوه پرتقال خونی و بیشترین میزان ویتامین ث و آنزیم پراکسیداز مربوط به کامکوات و بیشترین میزان فلاونوئید، آنزیم کاتالاز و ظرفیت آنتی اکسیدانی از میوه گریپ فروت بدست آمد.
كلمات كليدي : آنتوسیانین، آنتی‌اکسیدان، پرتقال خونی، ویتامین ث.
تاريخ دفاع : 1398-6-12